عصر نو
www.asre-nou.net

معرفی کتاب


Tue 10 01 2017كتاب از سكوت تا غوغا كوششي است براي نشان دادن رفتارهاي جنسي زنان ايراني.


در اين اثر سعي بر اين بوده تا تغييرات رفتاري زن ايراني را از حدود شصت هفتاد سال پيش تا به امروز به نمايش بگذارد تا بدين وسيله چالش ميان سنت و مدرنيته را به تصوير بكشد.
نجمه موسوي در اين كتاب با استناد بر گفته ها و فاكت هاي موجود در ميان زنان ايراني ساكن اروپا و يا ايران در رابطه با آن چه با نام عرف و يا سنت و يا مذهب به عنوان هنجارهاي اجتماعي معرفي مي شود طرح سوال كرده و اميد دارد كه نگاهي ديگر به پديده ي سكسواليته را پيش روي خواننده بگذارد.