عصر نو
www.asre-nou.net

شارل بودلر

عطری غریبه*

برگردان از مانی
Wed 4 01 2017

Charles-Baudelaire.jpg
در شبی خوش، فصلِ پائیز، پلک هایم رویهم
عطرِ گرم سینه هایت را فرو چون می دمم
ساحلی زیبا به چشم ام میشود در آن پدید
شعله ور در آتشِ پیوسته ی شیدانِ شید

آبخوستی لَخت که خاک اش پروَرَد از مُعجزه
نو درختانی غریب با میوه های خوشمزه
مردهائی که بدن هاشان قوی و لاغر است
و زنانِ بی غَل و غَشی که اعجاب آور است

سوی آبی وهوائی خوش پَسِ بوی ات روان
بندری بینم پُر از تیر و دَکل با بادبان
کُفته ازا موجِ دریا و هنوز زخم اش به تن...

سبز درختِ تمرِ هندی هم کز عطرش دائمن
باد بینی میکند، و در هوا چرخان میخیزد
و با آوازِ ملاحان با روحم در آمیزد.

شارل بودلر
(Charles Baudelaire(
برگردان از مانی

* این شعر از اشعار آغازین سیکل ملهم از " ژَن دووال "، معشوقه دو رگه بودلر، در " گلهای شر" است.
Jeanne Duval