عصر نو
www.asre-nou.net

گزارش ندا:«در باره زندگی و میراث نیما یوشیج»


Wed 26 10 2016

گزارشی تصویری است در باره زندگی و میراث نیما یوشیج


NEDA-Berlin, Nima Yushidj from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.
برنامه ماه دسامبر ندا حاوی گزارشی تصویری است با عنوان «نظریه شناخت ارسطو»


NEDA-Berlin, Aristotelische Erkenntnistheorie from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.
برنامه ماه نوامبر ندا حاوی گزارشی تصویری است با عنوان «در مکتب استاد ابوعلی پورسینا»


NEDA Berlin-Abuali Poursina from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.رنامه ماه اکتبر ندا حاوی گزارشی تصویری است در نقد کتاب «کودتای 1332، استاد یرواند آبراهامیان»


NEDA-Berlin, Prof. Abrahamian and Coup 1332 from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه ماه سپتامبر ندا: گزارشی تصویری بود در باره «آیین جوانمردی و نقش استاد محمدجعفر محجوب در بازشناسی آن»


NEDA-Berlin-Prof. Mahjoub und Kult des Edelmutes from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.برنامه های پیشین: