عصر نو
www.asre-nou.net

از آواز تا پرواز


Sun 1 07 2012

دکتر منوچهر سعادت نوری

من نمی دانم ، چرا بغضم گرفته
لیک می دانم ، که آوازم گرفته

من نمی دانم ، کجا شد بال و پرها
لیک می دانم ، که پروازم گرفته