عصر نو
www.asre-nou.net

پرسش امروز


Mon 21 05 2012

دکتر منوچهر سعادت نوری

مگر بد بود ، درستی ، راستی
چرا دنیای ما ، پر از دروغ شد

مگر بد بود ، عشق و دوستی
چرا مهر_ زمانه ، بی فروغ شد