عصر نو
www.asre-nou.net

رباعی چارشنبه سوری


Sun 11 03 2012

دکتر منوچهر سعادت نوری

بیا ، تا بر بهار و تازه گشتن ، دیدگان دوزیم
بیا ، " بته " ز صحرا ، آوریم و" آتش " افروزیم

بسوزانیم غم ها را ، درون شعله ای گلفام
که با "چارشنبه سوری" راهی_ نوروز_ پیروزیم