logo

چهار شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۳ اکتبر ۲۰۱۸معرفی یک رمان

شناس‌نامه ی کتاب:
عنوان: بختک بومی
نام نویسده: محمد بهار لو
محل انتشار: آلمان 2018
ناشر: ادیسیون پیام (گوته وحافظ- بن)
تعداد صفحات 200 قیمت 14 یورو
شابک:9783940762511

رمان بختک بومی، نوشتۀ محمد بهارلو، در سرزمینی خیالی روی میدهد؛ اگرچه فضای آن یادآور ایالتهای جنوبِ آفتابی ایران و پارهای از حوادث دردناک و خونین آن نمایندۀ واقعیتهای تاریخی اواخر قرن گذشته و اوایل قرن کنونی است.
کانون رمان، قصر خاندانی متعین و از بازماندگان قبایل متنفذ پیشین، صحنۀ ماجراهای شگفت بسیاری است که از یکطرف نمایندۀ غرور و نخوت خانوادگی – جنون ارثی و بیرحمی و ستمگری- است و از طرف دیگر انعکاسی از روابط عمومی ناساز و نامیمونی است که مانند جذام تاروپود پیوندهای خانوادگی و انسانی را میفرساید و خاکستر میکند. رمان نشان میدهد که چهگونه آدمهـا، بهرغم داشتن روابط خانوادگی و خویشاوندگی، با خود و با دیگران، غریبهها و مهاجمان، در کشمکش و جدالی دردناک و تباهکننده هستند، و هرکدام برای بقای خود- اگر بهراستی بقایی حاصل باشد- بهایی سنگین میپردازند. درحقیقت صحنۀ رمان، جزیرهای در دل دریا، هم بیانکنندۀ انزوا و «اصالت» است و هم عوارض زورآور «تجدد» مهاجمی را نشان میدهد که میخواهد خود را همچون چیزی تازه جلوه بدهد. طبیعی است که میان این دو کشاکشی سخت و خشن درکار باشد، اگرچه به نظر میرسد که هریک، درواقع، توهّم یا کابوسی بیش نیستند؛ زیرا پیوسته از مرگ یا با مرگ سخن میگویند.
در این رمان، مانند اغلب رمانهای معاصر، قراردادی میان نویسـنده و خواننده به صـورت نوعی
بازی برقرار است، که در داستانگویی و ابداع آدمها و رفتار با زمان تجلی میکند. در این میان رفتار نویسنده با عنصر زمان، تقطیع آن به گذشتههای دور و نزدیک و حال و آینده، شاید قدری پیچیدهتر به
نظر بیاید؛ زیرا متضمن تغییرهای ناگهانی است. به عبارت دیگر رمان و سرگذشت آدم اصلی داستان جدالی است با گذشت زمان که گویی نیرویی ماورایی و مهارناپذیر آن را تکهتکه کرده است تا واقعیت پنهانشده را فقط از این راه کشف، یا روایت، کند؛ واقعیتی که ظاهراً بیهیچ نظم آشکاری درهم آمیخته است. شاید این نکته معنایی جز این نداشته باشد که ادبیات قادر نیست واقعیت را چنان که هست بازتاب دهد، مگر آن که واقعیت دیگری، یا واقعیت را به صورت دیگرگون شده، بیافریند.

این رمان توسط نشر گوته وحافظ به زبان فارسی در در آلمان منتشرشده است .
این رمان را می توان به تمامی کتابفروشی ها در آلمان سفارش داد ویاازطریق شبکۀ جهانی آمازون تهیه کرد.
علاقه مندان می توانندبرای دریافت اطلاعات بیشتر وسفارش مستقیم از طریق ایمیل یا مستقیم از طریق سایت انتشاراتی نیز، اقدام کنند.
goethehafis@t-online.de
www.goethehafis-verlag.de


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد