logo

آرشيو مقالات


»  در این شهر [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹]
»  عیبی ندارد [۲۸ اوت ۲۰۱۹]
»  یک شاخه گل رز [۰۳ اوت ۲۰۱۹]
»  هم چون تو و من [۲۷ ژوييه ۲۰۱۹]
»  در دومین نگاه [۱۵ ژوييه ۲۰۱۹]
»  چرا که عشق [۲۸ ژوين ۲۰۱۹]
»  عطر واژه هایم را تنفس می کنم [۱۳ ژوين ۲۰۱۹]
»  اکثر مردم [۰۳ ژوين ۲۰۱۹]
»  چه می توان کرد [۱۹ مه ۲۰۱۹]
»  از این همه [۰۶ مه ۲۰۱۹]
»  قطار به حرکتش ادامه می دهد [۲۲ آپريل ۲۰۱۹]
»  بدون انگار که [۱۶ آپريل ۲۰۱۹]
»  در کنار آن ها [۰۸ آپريل ۲۰۱۹]
»  از کجا [۳۱ مارس ۲۰۱۹]
»  روز به روز [۱۶ مارس ۲۰۱۹]
»  غریبه [۰۴ مارس ۲۰۱۹]
»  بستنی [۰۱ مارس ۲۰۱۹]
»  همواره چیزی هست [۲۱ فوريه ۲۰۱۹]
»  من خواهم گفت [۱۳ فوريه ۲۰۱۹]
»  و از او نمی پرسم [۰۷ فوريه ۲۰۱۹]
»  تازه آن گاه [۳۱ ژانويه ۲۰۱۹]
»  همچون لبخندی [۲۵ ژانويه ۲۰۱۹]
»  گردنبند طلا [۱۸ ژانويه ۲۰۱۹]
»  زمان [۱۲ ژانويه ۲۰۱۹]
»  همچون پرندگان مهاجر [۰۵ ژانويه ۲۰۱۹]
»  در داوری خویش [۳۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  انگار که [۲۵ دسامبر ۲۰۱۸]
»  تو که می آیی [۲۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  دروغ فرشتگان [۱۷ دسامبر ۲۰۱۸]
»  در ضمن [۱۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  عاشقانه [۰۵ دسامبر ۲۰۱۸]
»  تو که رفتی [۲۴ نوامبر ۲۰۱۸]
»  به همان زیبایی [۱۱ نوامبر ۲۰۱۸]
»  شاید آزادی [۰۳ نوامبر ۲۰۱۸]
»  خودش این طور پیش آمد! [۳۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  هر چه باشد [۱۹ اکتبر ۲۰۱۸]
»  من می توانم ادعا کنم [۰۸ اکتبر ۲۰۱۸]
»  وقتی پای این در میان باشد [۰۱ اکتبر ۲۰۱۸]
»  و ما از گزینش برخورداریم [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  از آن جا که آدم بدجنسی هستم! [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  قدری من، قدری ما، قدری قلب [۲۶ اوت ۲۰۱۸]
»  کسی که تاریخ دارد [۰۹ اوت ۲۰۱۸]
»  راستی فردا چند شنبه است؟ [۲۳ ژوييه ۲۰۱۸]
»  برای آن شاعر [۲۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  با خوبی و بدی هایش [۲۹ مه ۲۰۱۸]
»  دو قلب [۰۳ مه ۲۰۱۸]
»  آیا من خود راه خویش را تعیین می کنم؟ [۱۲ آپريل ۲۰۱۸]
»  بر شانه های مادران جهان [۰۳ آپريل ۲۰۱۸]
»  نامه ای به شیطان [۲۴ مارس ۲۰۱۸]
»  قدری من، قدری ما، قدری قلب [۰۵ مارس ۲۰۱۸]
»  مرز دارم [۰۱ مارس ۲۰۱۸]
»  آیا می توانم [۱۸ فوريه ۲۰۱۸]
»  شاید روزی [۰۷ فوريه ۲۰۱۸]
»  «بعد از عشق» و «کاری که تو با من کردی» [۱۹ ژانويه ۲۰۱۸]
»  «برای آن» و «بدون انسان مادون» [۰۲ ژانويه ۲۰۱۸]
»  بارها [۱۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  انگار که [۱۹ نوامبر ۲۰۱۷]
»  کفه ترازو [۱۶ نوامبر ۲۰۱۷]
»  همدلی (Empathie) [۰۸ نوامبر ۲۰۱۷]
»  مخالفتی ندارم [۲۸ اکتبر ۲۰۱۷]
»  از داوری خویش [۱۵ اکتبر ۲۰۱۷]
»  دو راهبرد [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  چنان چه روی مدوس عشق باشم [۲۳ اوت ۲۰۱۷]
»  انسان [۲۴ ژوييه ۲۰۱۷]


Mohammad
محمد احمدیان(امان)

صفحه اول