قطع نامه پايانی

اعتصاب غذاکنندگان برای آزادی زندانيان سياسی در ايران - لندن

 

بر همگان آشکار است که حکومت جمهوری اسلامی ايران افراد را به دلايل عقيدتی، به دليل مطالبه حقوق خود از حکومت، به دليل مخالف بودن با نظام سياسی کشور ويا به دليل فعاليت فرهنگی، اجتماعی و سياسی مسالمت آميز، اما مغاير با خواست حکومت، دستگير و مجازات می کند.

بسياری، از جمله منصور اسانلو، دبير اتحاديه کارگران شرکت واحد، رامين جهان بگلو، فيلسوف و استاد دانشگاه، اکبر خوئينی، فعال دانشجويی و مدافع حقوق بشر، ماههاست که حتی بدون اعلام اتهام، در بازداشت موقت به سر می برند.

ما، جدا از عقايد سياسی و اجتماعی يک ديگر، همزمان و همآهنگ با دهها شهر و کشور ديگر، در اعتراض سمبليک به اين رفتار حکومت جمهوری اسلامی و برای آزادی کليه زندانيان سياسی کشور، در مرکز شهر لندن، روبروی سرويس جهانی بی بی سی گرد هم آمده و به پيشنهاد آقای اکبر گنجی به يک اعتصاب غذای سه روزه دست زديم. گروهی از ما، طی تمام سه شبانه روز اخير در محل مانديم تا پيام و هدف حرکت خود را به گوش جمع هرچه بزرگتری از مردم برسانيم.

 

اکنون در ساعات پايانی اين حرکت:

۱ - اعلام می کنيم مجددا خواهان آزادی فوری آقايان منصور اصانلو، رامين جهان بگلو و علی اکبر موسوی خوئينی و نيز دکتر ناصر زرافشان و همه زندانيان عقيدتی ايران هستيم.

۲ - اعلام می کنيم تلاش ما پايان دادن هرچه سريعتر به بازداشت اسانلو، جهانبگلو و خوئينی با پايان يافتن اعتصاب غذا پايان نخواهد يافت. ما از همه هم ميهنان و همه مدافعان حقوق بشر در ديگر کشورها انتظار حمايت از اين خواسته را داريم.

۳ -  از آنجا که حرکت و تلاش برای آزادی زندانيان سياسی ايران از موج تازه ای از حمايت ملی و بين المللی برخوردار شده است، پيشنهاد می کنيم برای سازماندهی اقدام مشترک بعدی در شهرها و کشورهای مختلف "هيات های پيگيری تلاش برای آزادی زندانيان سياسی" تشکيل دهيم تا دست در دست يک ديگر راه رسيدن به هدف بزرگ خود، آزادی کليه زندانيان سياسی ايران، را هموارتر کنيم.

۴. ما از کليه کسانی که در اين اقدام مشترک ما را به هر طريق ياری دادند صميمانه تشکر می کنيم.

 

شرکت کنندگان در اعتصاب غذا در لندن

يک شنبه ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۶ (۲۵ تير ماه ۱۳۸۵)

روبروی بوش هاوس (مرکز سرويس جهانی بی بی سی)

 

قطع نامه فوق با نظر کليه حاضران در اعتصاب غذا تهيه شد؛ در ساعت ۱۵:۴۵ قرائت و هر چهار بند آن با تائيد و کف زدن همگانی حضار به تصويب رسيد.