شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ - ۱۷ مارس ۲۰۰۷

در آستانه نوروز و بهار ١٣٨٦،

هشیارانه در راه بقای میهن باستانی مان بکوشیم!

 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

 

هم میهنان !

 

 

در ماههای اخیر خطر جنگ و تحریم اقتصادی میهن ما را بطور بیسابقه ای تهدید میکند. بانیان بحران سازی در درون رژیم جمهوری اسلامی با گسترش جهل، خرافات و ماجراجویی کشورمان را قربانی سیاست بنیادگرایانه و جنگ افروزانه خویش می نمایند وراه محافل و عاملان سیاست میلیتاریستی و سلطه گری را در تجاوز به میهن ما هموار میکنند.

    رژیم ولایت فقیه چاره بحران و تنشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور را در تجهیز به تسلیحات هسته ای و افزودن به قوای نظامی کشور و دخالت در امور کشورهای منطقه خلاصه نموده و با سیاست فشار و سرکوب همه جانبه و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و آرا به مقابله با خواستهای دموکراتیک ملت برخاسته و بنیادهای کشورمندی و حقوقمداری را به چالش می طلبد. در چنین شرایطی پخش هدفمند طرحهای تجاوز به ایران از سوی حکومتهای متجاوز آمریکا و اسراییل، روزبروز جنگ روانی علیه ایران را گسترش میدهد وهر ایرانی میهن دوست را در اقصی نقاط جهان بشدت نگران میسازد. روند فزاینده تبلیغات و تدارکات جنگ افروزانه از سوی حکومتهای آمریکا، اسراییل و جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی کشور ما و امنیت کل منطقه را شدیدا بخطر انداخته است.

   هموطنان، بیست و هشت سال تجربه مردم ایران نشانگر آن است که رژیم ولایت فقیه بانی بحران و هرج و مرج در مناسبات اجتماعی، انسانی و اخلاقی است و جز فروپاشی و به هدر دادن منابع نیروی انسانی، انسداد سیاسی و سردرگمی چیز دیگری برای میهن ما به ارمغان نیاورده است. اکنون بخش بزرگی از ایرانیان دریافته اند که امر حاکمیت ملی و گزینش نمایندگان مردم تنها به عهده خود آنهاست ونه بعهده نیروها و دولتهای بیگانه. ملت ایران با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از طریق حمله نظامی، جنگ و کودتا های برنامه ریزی شده در خارج توسط بیگانگان به حاکمیت ملی و توسعه اجتماعی نایل نخواهد شد . تجارب سالهای اخیر، بویژه گواه بارز آنست که ایجاد امیدواری کاذب از راه تحریک احساسات ناسیونالیستی و ضد امپریالیستی و پشتیبانی از رژیم فقها و بنیادگرایان اسلامی و دامن زدن به توهم و سراب اصلاح رژیم و یا تایید و تقویت جناحی از رژیم، مردم را دیگربار به تیره روزی کشانده و طعمه حریق ناآگاهی و انفعال خواهد کرد.

   جنبش مجهز به گفتمان دموکراسی خواهی امروز مردم ایران باید در چنین شرایطی پیگیرانه در راه دستیابی به حقوق دموکراتیک و خواسته های آزادیخواهانه و عدالت جویانه ادامه و گسترش یابد، خواسته هایی که از انقلاب مشروطیت تا ملی کردن صنعت نفت به رهبری زنده یاد دکتر مصدق و از آن پس تا انقلاب بهمن ١٣٥٧ باوجود کوششها و جانبازیهای بسیار تحقق نیافته اند. نیروهای ملی و دمکرات کشور ما، تنها با اتحاد، آگاهی، همدلی و همزبانی خویش میتوانند آن خواسته ها را متحقق گردانند و با اتکاء به شعور تجربی و ادراک و احساسات میهن دوستانه روزهای پرمخاطره کنونی را پشت سر بگذارند و ازین دام گسترده سربلند بدر آیند.

   اکنون بیش از هر زمان به شفافیت و روشنی در بیان، اندیشه و نظر نیاز داریم. راه برون رفت از بحران همه جانبه ، حل کشمکشهای دولت وملت، رشد و گسترش آگاهی مردم و قدکشیدن و نیرومندشدن جامعه مدنی و ژرفش و رشد موازین دموکراتیک تنها با ایجاد نظامی ملی و دموکراتیک امکان پذیر خواهد بود. تنها با رشد و گسترش جنبش و گفتمان دمکراسی و انسجام اراده ملت میتوان جلو اراده های اقتدارگرایانهِ فقیهانه و یا ملو کانه را گرفت و حاکمیت ملی و دولت حقوق مدار و جمهوری ایران را بنیاد گذاشت، جمهوریی که در آن قوانین و مناسبات اجتماعی بر پایه آرای آزاد شهروندان استوار میگردند و حقوق شهروندی و بیانیه حقوق بشر مورد شناسایی و احترام قرار میگیرند، جمهوریی که در آن با احترام به همه ادیان و مذاهب، جدایی دین از حکومت و دولت یکی از اصول قوانین مدنی میگردد.

   نیروهای دموکرات و آزادیخواه باید در شرایط کنونی در راستای یک سیاست مستقل و متعادل در دفاع از صلح در منطقه و جهان بکوشند. نگه داشتن ایران در لبه پرتگاه و محاصره اقتصادی به بهانه "حقِِِ ِ داشتن تکنولوژی اتمی" و بهانه کردن "برنامه اتمی" برای تدارک جنگ باید ما ایرانیان را برآن بدارد که برای بدست آوردن حقوق خود در جهت نیل به آزادی، استقلال و استقرار دمکراسی در ایران برخیزیم.

   به باور ما (حاضران در این نشست) جوانان، زنان و مردان آزادیخواه ایرانی میتوانند با همدلی، همصدایی و همبستگیشان و با شناخت درست از تجارب سد ساله اخیر مبارزات مردم ایران، راه بهروزی اجتماعی میهن ما را هموار کنند. ما در نشست امروز خود بر ضرورت فراخوان گسترده از همه هم میهنان برای آزادی زندانیان سیاسی، برای دفاع از مبارزات زنان در راه برابری حقوق زن و مرد، برای آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکلها و پشتیبانی از مبارزات صنفی کارگران و معلمان تاکید میورزیم. ما تلاش همگانی درین راستا را زمینه ساز گسترش جنبش و گفتمان دموکراسی خواهی و تحکیم پایه های اراده ملی میدانیم.

                                               دومین نشست برای همیاری و همبستگی در راه آزادی و استقلال ایران

پاریس، نوزدهم اسفندماه ١٣٥٨ خورشیدی برابر با دهم مارس ٢٠٠٧ میلادی

 

دومین نشست* "برای همیاری و همبستگی در راه آزادی و استقلال ایران" روز شنبه نوزدهم اسفند ماه ١٣٥٨ به دعوت هیئت برگزارکننده: نعمت آزرم، کمال ارس، حسین رضازادگان، علی اصغر سلیمی و فرشید یاسایی،  برگزار شد.

درین نشست شخصیتهای ملی و دمکراتیک و فعالین سیاسی گرد هم آمدند و درباره بحران منطقه، وضع حساس و خطیر کشور، جنبش زنان، چشم اندازهای استراتژیک جنبش دموکراسی خواهی در ایران هَمپرسی و گفت و شنود داشتند.  

   پس از سخنان آقای ابوالحسن بنی صدر درباره اوضاع سیاسی کشور، آقایان علی اصغر سلیمی و فرهنگ قاسمی دیدگاههایشان را درباره راهبرد و راهکارهای جنبش دمکراسی خواهی در ایران تشریح کردند.

 

* اولین نشست در تاریخ ١٨ ماه سپتامبر ٢٠٠٦ میلادی برگزار شد. در آن روز درباره چشم اندازهای جنبش دمکراسی خواهی در ایران، وظایف نیروهای آگاه، ملی و دموکراتیک و اهمیت گفتمان دمکراسی خواهی رایزنی شد. فزون برین برگزارکنندگان این نشستها در دوسال گذشته با همیاری کوشندگان و پشتیبانی نیروهای ملی و دموکراتیک، سایتهای مصدق و مشروطیت و بسیاری رسانه های گروهی وهمگانی دیگر، جشنهای یکسد و بیست و سومین سالروز دکتر محمد مصدق و سدمین سال مشروطیت را در شهر کلن(آلمان) برگزار کردند.