پیک نت، همچنان می تازد!

 

کوروش گلنام

پنجشنبه 30 آذر 1385 ـ 21 دسامبر 2006

 

1:

از کجا ضربه می خوریم؟

آنچه سبب تهیه این نوشته شد، درج مقاله کوتاه، بسیار گستاخانه و بی ادبانه ای بود در سایت پیک نت( در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵) بر علیه دانشجویان دلیری که حتا در دانشگاه هم برایشان زندان درست کرده و هر روز همه جور فشار و قلدر ی را باید تحمل کرده و زمانی نیز که علنن و شجاعانه بر علیه "پادگانی کردن" و "احمدی نژادی کردن"(احمدی نژاد خیلی لذت می برد که بشنود همه چیز احمدی نژادی شده است!) دانشگاه بپا می خیزند و حتا از جان خود نیزمایه می گذارند، کسانی از اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی و پشتیبانان آنها پیدا می شوند که بدتر از "احمدی نژاد ها" آنها را مورد یورش قرار می دهند! این شکست خوردگان پر مدعا که 8 سال، هم قوه مقننه و هم قوه مجریه را در دست داشته ونه تنها نتوانستند کاری از پیش برندکه تمام آرزوهای رأی دهندگان را نیز بباد داده و با سازش های تحقیر آمیز و تباه خود، با بدترین خواری و ذلت سقوط فرموده و چنان وضعی به وجود آوردند که دیگر علنن دولت پادگانی در ایران پا گرفت؛ امروز این حرکت هاو پایداری ها و افشاگری ها را به سود خود نمی بینند زیرا در راه بازگشت دوباره و خیالی آنها به قدرت، یا گرفتن سهمی هرچند کوچک از قدرت حتا اگر چند نماینده در شورهای شهرداری ها باشد که گشودن روزنه ای است به کسب روزی برای آنها، دست انداز ایجاد کرده و در دلشان آشوب بپا می کند. کار خواری آقایان به جایی رسیده است که به بهانه نفی "تند روی" در برابر "تندروان"، نه تنها از مبارزه دانشجویان برای بدست آوردن حقوق پایمال شده خود پشتیبانی ننموده بلکه از مفلوک و منفوری چون احمدی نژاد پشتیبانی می کنند! سایت پیک نت که از دید من در راستای پیروی از سیاست روس ها، دست در دست اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی دارد،(1) نوشته ای از کسی بنام "محمد جواد روح" را درج کرده است که البته خرد به خرج داده تیتر اصلی نوشته را آن گونه که در صفحه اینترنتی یادداشت های شخصی آقای جواد روح "صمیمانه تر" آمده که هتاکانه تر و زشت تر است، نیاورده و  جمله اول نوشته را به این شکل"حماقت تا کجا، بچگی تا چه وقت" تیتر کرده است. تیتر اصلی در سایت آقای جواد روح چنین است"غلط می کنید عکس هایش را می سوزانید"! جالب است که آقای محمد جواد روح که به دانشجویان شدیدن می تازدو به خیال خودش بر کرسی "پدر بزرگ دانا" نشسته و پند و اندرز می فرماید، بدترین واژه ها و توهین ها را بکار برده و گویا فرصتی یافته است تا اندکی درد شکست های خفت بار "اصلاح طلبی کاسبکارانه"را تسکین دهد. این هم دو نمونه از نوشته پر بار این اندرز گوی هتاک :" تا کی این حماقت ادامه خواهد یافت؟ آن سر دسته ‌هایتان که یک مویشان به صدتا مثل شما می ارزید حالا برنامه پرکن شوهای احمقانه صدای آمریکا شده اند. شما چه خواهید شد نمی دانم. عکسش را می سوزانید؟ که چه بشود؟ که تداوم حماقت خودتان را ثابت کنید؟" و "  فقط  به راهی که رفته‌اید، بنگرید! از طرح احمقانه رفراندوم و «کلیک،کلیک-بنگ،بنگ» شروع کردید و به آتش زدن عکس احمدی‌نژاد رسیدید. بگذریم که در این مسیر درخشان(!) چقدر بر سر اصلاح‌طلبان کوبیدید و چقدر پیکر نیمه‌جان اصلاحات را با دلیل و بی‌دلیل، لگدمال کردید.". این ناسزاها، تهمت ها و ارزیابی های ارزان، دردهای اصلی نویسنده نوشته یاد شده را اما در لابلای خود نمایانده و کاملن روشن می کند. این دردهایکی "طرح احمقانه" فراندم و"کلیک، کلیک،بنگ،بنگ" است که روشن است هنوز هم از شوک ضربه ای که به آنها و بی عملی هایشان وارد آورده است، خارج نشده اندو دیگری لگدکوبیدن بر پیکر نیمه جان اصلاحات!(البته منظور ایشان در آنزمان است زیرا اکنون مدتهاست که اصلاحات پیکری بی جان است حتا اگر کسانی از طرفداران آن در شورای شهرداری ها بنشینند). از همین دو نکته کوتاه نیز می شود به ماهیت اصلاح طلبان شکست خورده حکومتی و پشتیبانان  آنان، چون نویسنده گرامی نوشته یاد شده، به خوبی پی برد. رفراندم یک خواست انسانی، مسالمت جویانه وجزء حقوق انسانی شناخته شده جهانی  است و اتفاقن راهی متمدنانه برای پیش گیری از درگیری، روشن نمودن دید و نگاه بیشترین مردم به مشکل و گرفتاری ویژه ای در جامعه است. اگر در آن مملکت"امام زمانی و ولی فقیه زده" به راستی حق آزادی بیان، گردهمآیی، نظر سنجی و نظر دهی بود، آنوقت داستان"کلیک، کلیک ـ بنگ،بنگ" معمار اصلاحات حکومتی، آقای سعید حجاریان، که جواد روح از سر سهل انگاری آن را کپی کرده و پنداشته است با نقل آن نوشته اش وزین تر و پر بار تر می شود، نیز شکل دیگری می یافت. اصلاح طلبان حکومتی که 8 سال فرصت سوزی کردند و عرضه و لیاقت بهره وری از بیش از 21 میلیون رأی آن زمانی مردم را نداشتند، نخست با سازش کاری های تهوع آورخاتمی در برابر"ستون خیمه انقلاب" و تسلیم در برابر "حکم ضد مردمی حکومتی"، پیکرخود را نیمه جان فرمودند و سپس با پشت کردن به مردم به ویژه جوانان و دانشجویان که برای پشتیبانی از آنها حتا جانفشانی کرده و رنج شکنجه و زندان را نیز به جان خریده بودند، و بافرو نشاندن خنجر در پشت آنان "بر پیکر نیمه جان اصلاحات" لگدپرانی فرمودند. خوانندگان گرامی خود مشاهده می کنید که آقایان که این همه بلا بر سر مردم باورمند به آنها به ویژه جوانان و دانشجویان آورده و بهترین فرصت های آنها برای کسب آزادی را نابود کرده اند، با چه توپ پری طلبکار نیز هستند و به کوشندگان حقیقی راه آزادی و رهایی ایران از دست احمدی نژادها واربابان آنها، ناسزا و دشنام می دهند!

ولی آن نکته دیگری که در این مجال می توان به میان آورد این است که امروز دیگر برای ما باید به خوبی روشن باشد که روس ها خواستار بر پا ماندن "جمهوری" اسلامی، دست کم در روزگار کنونی هستند زیرا در این سال ها و به ویژه پس از افشای پنهان کاری های اتمی ایران، با سود بردن از نادانی، قدرت پرستی و خودکامگی حاکمان مذهبی ایران، سیاست مزورانه پشتیبانی از حکومت و کشاندن آنها در زیر سایه خود را به پیش برده و در صحنه جهانی جایی بیشتر برای خود گشوده اند. سیاستی که کاملن ضد ایرانی و ضد پیشرفت وآینده بهتر برای سرزمین ایران است. آنها در سایه آس برنده حکومت نالایق و آتش افروز اسلامی، به امتیازهای باورنکردنی در سیاست خارجی خود چه در برابر آمریکا و اروپا و چه در منطقه، در ایران و در برابر یکی دیگر ازدشمنان دیرینه خود یعنی چین، دست یافته و چنان سر از پا نشناخته به بهره برداری و داد وستد پرداخته اند که چهره سیاست جهانی را بیش از پیش با بازار مکاره ای همگون و هم سوساخته اندکه درآن هرکالایی مبادله و خرید و فروش می شود.(ببینید امروز بیانیه پیشنهادی تحریم حکومت آدمکشان اسلامی وسیله شورای امنیت را با بهره وری از زمان ویژه و درگیری هاو پیچیدگی های وضع خاورمیانه، چگونه به سود خود و ملایان سلاخی کرده اند!) بدین رو روس ها با وجود حکومت آدمکشان در ایران، توانسته اند از انزوا و رسوایی پس از شکست و فروپاشی، تا اندازه زیادی بدر آیند و به انتقام جویی از آمریکا و متحدان دست بزنند. روس ها با بهره برداری از ندانم کاری ها و دیوانه سری های فرمانرویان اسلامی، امروز خود را به یک پای ثابت گفت وگوها و تصمیم گیری ها در جهان و در منطقه بحرانی خاورمیانه تبدیل نموده اند و جمهوری نادانان اسلامی را چون ابزار بسیار مهمی در بازیها وزدوبندها و داد وستد های سیاسی خود بکارگرفته اند. آنها هم زمان، هم یک بند رژیم اسلامی را با تیغ بران جلوگیری از تحریم آنها در سازمان ملل، به سادگی تیغ زده و سرمایه های ملی ما را غارت می کنند چون خوب می دانند این شیفتگان قدرت از ترس یورش نظامی آمریکا تا چه اندازه به پشتیبانی آنها نیاز دارند، و  هم از آمریکا و اروپا امتیاز های مالی و سیاسی گرفته و می گیرند. یک نمونه اش توافق تجاری تازه آمریکا و روسیه است که ازآن به عنوان پذیرش عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی نام برده می شود که بازارهای بزرگ آمریکا و سایر کشورهای اروپا را در اندازه های تازه وبسیار سود بخش تر به روی آنها باز می کند. روس ها پس از فروپاشی شوروی پیشین، سالها(از سال 1993)، آرزوی پذیرش در سازمان تجارت جهانی را داشته و به دلیل مخالفت آمریکا با آن، تلاش هایشان همیشه بی نتیجه مانده بود.  

نگارنده در گدشته نیز به روشنی گفته است که سایت "پیک نت" در خدمت سیاست های روس ها کار و فعالیت دارد. این سایت به دلیل پشتیبانی از اصلاح طلبان و امروز دوباره و فرصت جویانه از هاشمی رفسنجانی(آدمکشی که حکم تعقیب بین المللی او صادر شده است)، مورد بازدید اصلاح طلبان و بخشی از دیگر حکومتگران که رقبای آنها هستند، می باشد؛ به خوبی و زیرکانه خواسته های روس ها را تبلیغ می کند. از کارهای اساسی این سایت یکی این است که در این چند سال یک بند از حمله آمریکا به ایران سخن بگوید و سران رژیم اسلامی را هر چه بیشتر بترساند تا تکیه آنها به روس ها بیشتر شده و در دادن امتیازهای مالی/ تجاری/ سیاسی، اندکی دودلی و سستی به خرج نداده و هر چه بیشتر خود را به دامن روسیه بیاویزند که همه خوانندگان گرامی که رویدادهای میهن خود را هر روز به دقت دنبال می کنند، خود می توانند آن را درک کنند. آن روی دیگر این سیاست از سوی دیگراین است که تا آنجا که می تواند با پشتیبانی از اصلاح طلبان حکومتی شکست خورده، زمینه ای برای بازگشت دوباره آنها به قدرت فراهم نماید تا با تکیه بر آنها فرمانروایی این رژیم تبه کار را درازتر نمایند.  ولی مگر این رژیم قابل "اصلاح" است و زیر بنا و ساخت آن چنین امکانی را فراهم می آورد؟ گر چه اصلاح طلبان حکومتی در زمینه هایی، سیاست هایشان با تند روان خشک سر تفاوت دارد ولی هم چون رهبر و رئیس جمهور دست نشانده اواحمدی نژاد، خواستار ادامه دشمنی وحتا نابودی اسرائیل، دست یابی به بمب اتم و تماس با گروه های تند رو اسلامی هستند. یعنی پایه سیاست های بیرونی آنها همآنست. مگر شیخ روحانی و وزارت خارجه زمان خاتمی، به ظاهر با سه کشور اروپایی به مذاکره نپرداخته و در پنهان در کوشش ادامه کار غنی سازی نبودند؟ مگر آن زمان نیز به حزب اله و حماس همه گونه یاری نمی رساندند؟ آیا خاتمی و حجاریان با این سیاست ها مخالف بوده و یا هستند؟  هنر آنها در این است که دست کم ظاهر را بیشتر نگاه داشته و به شیوه تندروان این چنین بی پروا وآشکار سیاست های رادیکال و آتش افروزی در منطقه را تشویق نمی کنند؛ در عین حال با اندک گشایش هایی در سیاست های داخلی و کم تر کردن فشارها و دادن آزادی های اندک به بخشی از رسانه های همگانی پشتیبان خود چون روزنامه ها، می توانند از فشارهای درونی در ایران اندکی کاسته عمر این رژیم پلید و تبه کار را دراز تر کنند که به سود روسیه است و آنهادراز مدت تر می توانند همچنان از این حکومت فاسد بهره برند. برای درک بیشتر پشتیبانی این سایت از "جبهه به اططلاح اصلاحات" می توانید خود نگاهی به موضع گیری ها و مطلب های انتخابی این سایت بیاندازید که خود گویا تر از آنست که تفسیر بیشتری بخواهد. از سوی دیگر در برابر انبوهی از نوشته ها بر علیه آمریکا که تقریبن همیشگی است، پیدا کنید حتا یک نوشته وتفسیر در باره سیاست مزورانه و ضد ایرانی روس ها را!

 

2:

به دلیل به درازا کشیدن این بخش، از خوانندگان پوزش خواسته و امیدوارم درخواندن آن بردباری نشان دهند.

 

سند می خواهید؟

در زمینه ایجاد هراس در رژیم و ترساندن آنها برای پیشبرد کار روس ها، برای آنکه بی سند و مدرک سخن نگفته باشم، به آرشیو این سایت مراجعه کرده ام تا نشان دهم که گردانندگان این سایت چگونه در جهت سیاست های روسیه، از چندسال پیش( از فروردین سال 1383 یعنی چیزی نزدیک به سه سال) تا کنون چگونه با میان آوردن پی درپی هشدار در باره یورش حتمی نظامی آمریکا به ایران در ماه ها یا هفته های آینده همآن روزها، حتا گاه به گونه ای شگفت آور، با دادن تاریخ دقیق این یورش ها، که هرگز نیز روی نداد، ملایان را هر روز بیش از پیش در ترس و هراس نگاه داشته اند تا روس ها بر خر مراد سوار بوده و امتیاز های خود را به دست آورند. دقت بفرمایید:

 

19 فروردین 1383:

گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق و مرزهای ایران

 

23 فروردین 1383:

یک سایت خبری انگلیسی زبان:

بمباران بوشهر باید هدف آمریکا شود!

اصل خبر: " يك سايت اينترنتی كه معمولا اخبار انگليسی گاردين و واشنگتن پست را منتشر می کند، مسئله بمباران ايران را بصورت خبر منتشر كرد. اين سايت كه پيوند نام داشت نوشت: بمباران نيروگاه بوشهر بايد جزئی از اهداف آمريكا قرار گيرد"

ـ 20 اردیبهشت 1383:

"از سوی اسرائيل و در همآهنگی با آمريكا
حمله به تاسيسات اتمی ايران
امسال انجام خواهد شد!
"(سال 1383 ـ تاکید از من است)

در این نوشته که ظاهرن از "میدل ایست نیوزلاین" نقل شده(هیچ نشانی و یا تاریخی نیامده است که خواننده کنجکاو اگر خواست، خود بتواند اصل نوشته را ببیند)، به میان آمده است که یورش نظامی"در سال جاری انجام خواهد شد"!

ـ 23 اردیبهشت 1383:

"درايران نيز، ديگر با صراحت گفته می شود:

همآهنگی آمریکا و اسرائیل

برای حمله به تأسیسات اتمی ایران"

ـ  28 خرداد 1383:

"برای خاتمه دخالت ايران در عراق، جبهه خليج فارس را خواهند گشود؟

کشورهای خلیج فارس آماده جنگ می شوند."

در این مقاله توضیح داده می شود که کشورهای عرب کناره خلیج فارس چگونه می خواهند سه جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را به تصرف خود درآورده و ایران را به جنگ بکشانند(حتمن این خبرها از ک.گ.ب. رسیده بوده است!)

11 تیر 1383:

"ديلی تلگراف:

آغاز بهانه های جنگی عليه ايران

سپاه پاسداران بايد از بخش های اشغالی خاک عراق بيرون برود!

آرايش جنگی انگلستان درمرزهای آبی جنوب ايران"

در تفسیر این مقاله دیلی تلگراف آمده است:

"همزمان با اين رويدادها و سرمقاله مهم ديلی تلگراف که خلاصه ای از آن را در ادامه می خوانيد، خبرگزاری ها گزارش دادند که ناوگان انگليس در خليج فارس در برابر واحدهای دريائی سپاه پاسداران حالت تهاجمی به خود گرفته اند و حتی دستور عمليات دريافت داشته اند. محتمل ترين عمليات، گشودن راه برای تصرف جزايره سه گانه مورد ادعای امارات متحده عربی و سپس باز شدن يک جبهه جنگی عليه جمهوری اسلامی در خليج فارس و جنوب ايران پيش بينی می شود."  (تاکید از من است)

اما پس از گذشت 3 سال جنین رویدادی رخ نداد!

30 تیر1383:

"با اين هواپيما
به ايران حمله ميشود
"
(تیتر با حروف بسیار درشت 48)

این خبر از قول ساندی تامیز آمده است بی آنکه تاریخ و شماره ای نقل شود:

" ساندی تايمز می نويسد:

مقامات اسراييل می گويند: تمرين عمليات نظامی برای حمله به نيروگاههای هسته ای ايران در بوشهر را به پايان رسانده‌‏اند. يكی از منابع دفاعی اسراييل در تل آويو تاكيد كرد : ما به هيچ وجه اجازه نمی دهيم كه راكتورهای هسته ای ايران باعث بحرانی شدن اوضاع شود، مخصوصا نيروگاه بوشهر كه با همكاری روسيه در حال ساخت است.  حمله به پايگاه بوشهر به وسيله جت‌‏های دور بُرد، با برد بلند f-15i از فراز مرزهای تركيه صورت خواهد گرت و همزمان، عمليات زمينی توسط نيروهای نظامی صورت می گيرد."

 

2 مرداد1383:

"واشنگتن پست
تغييرحكومت درايران
بوش، كنگره و سنای آمريكا همسو ميشوند"

"مجلس نمايندگان كنگره آمريكا اخير با اتخاذ قطعنامه ای كه عبارت بندی آن به قطعنامه پيش از جنگ درباره عراق شباهت داشت، استفاده از "كليه راه های مناسب" برای منصرف كردن و جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های اتمی را مجاز شمرد" (رنگ واژهابرای تاکید بر آن ها، از خود پیک نت است.)

7مرداد 1383:

"همبستگی نو- آلمان

حمله اتمی اسرائيل به ايران

و استقبال از جنگ منطقه اي"

"... در هفته های اخير شواهد بسياری دردست است كه شارون و ژنرال های اسرائيلی طرح حمله به تاسيسات هسته ايران را كامل كرده اند. سئوال اينجاست كه آيا اين حمله قبل از انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده انجام می شود و يا بعد از آن؟"

20 مرداد 1383:

"برای حمله به ايران

F16 -1

هوايپمائی مجهز به سلاح ويژه"

 

29 مرداد1383:

"هم در امريكا و هم در ايران افكار عمومی را

آماده عبور ماشين جنگی از مرزهای ايران و عراق می كنند"

 

1 شهریور 1383:

"موافقت امريكا با

حمله اسرائيل به ايران"

"الوطن به نقل از يك منبع اروپائی نوشت: امريكا به اين نتيجه رسيده كه جمهوری اسلامی تا يكسال ديگر به سلاح اتمی دسترسی خواهد يافت و رهبران اين كشور نيز تحت هيچ شرايطی از برنامه‌‏های هسته‌‏ای خود دست نخواهند كشيد. بنابراين با حمله اسرائيل به ايران موافقت كرده است."

 با این تفسیر این یورش سال 1384 می بایست انجام می شد!

 

5شهریور 1383:

"گزارش خبرگزاريهای چين و فرانسه از پرواز

5 هواپيمای جنگی آمريكا

بر فراز خرمشهر پرواز كردند"

"پنج هواپيمای جنگی آمريكا پنج‌شنبه گذشته وارد حريم هوايی ايران شدند"

 

11 شهریور 1383:

" سفرمحرمانه جاسوسي، جاسوس دو جانبه اسرائيل وامريكا مخفيانه به ايران سفر كرده بود."

ولی پیک نت هرگز خبری از جاسوس های روسیه در ایران نمی دهد!

14 شهریور 1383:

نشانه گيری درپنتاگون، ایران مقدم ترین سنگری است، كه امريكا قصد فتح آن را دارد

24 شهریور 1383:

"گزارش اشپيگل

اسرائيل- عراق ايران، مسيری كه هواپيماها براي بمباران اتمی ايران طی می كنند"

30 شهریور 1383:

"فايننشنال تايمز:

بمباران ایران، حادثه ای که از ناممکن به اقدامی ممکن تبدیل شده"

20 مهر 1383:

این را خوب دقت بفرمایید:

هشدار وزير خارجه روسيه به ايران

تهديدها راجدی بگيريد.

در بخشی از این تفسیر آمده است که: "گفته می شود وزير خارجه روسيه در سفر اخير خود به مقامات ايران هشدار داده است كه تحريم اقتصادی ايران نخستين گام شورای امنيت سازمان ملل خواهد بود كه دراينصورت دست روسيه نيز برای ادامه عمل به تعهدات خود بسته می شود. اين تحريم می تواند شامل ساختن نيروگاه هسته ای بوشهر نيز بشود."

 

خوانندگان خود می بینند که امروز نه تنها چنین نشده است بلکه در مسئله تحریم های مورد بحث،  اگر هم تصویب شود، با سازش ها و دادو ستدبا روس ها، نه تنها حتا نام نیروگاه بوشهر نیز نخواهد آمد که تحریم ها تا نهایت سست خواهد شد! می بینیم که روس ها از آن زمان( 2 سال و چند ماه پیش ) تا کنون چگونه ملایان را ترسانده و یک بند امتیاز گرفته اند!

 

7 آبان 1383:

مصاحبه معاون وزارت خارجه امريكا با الحيات

امريكا اميدوار است اسرائيل برای حمله به ايران مشورت كند.

به ملایان هشدار می دهد و آنها را می ترساند که اسرائیل مشورت نکرده با آمریکا، یورش نظامی خواهد آورد.

 

18 آبان 1383:

طرح حمله هوائی برق آسا به ایران

این خبر با تیتر درشت و با عکس های هوایی گوناگون و بسیار مفصل منتشر شده است و چنان چزئیات دقیقی به میان آورده است که خواننده را سد در سد مطمئن می سازد که به زودی یورش نظامی صورت خواهد گرفت. خوانندگان گرامی علاقه مند را به دیدن  این مطلب فرا می خوانم. به تاریخ آن 18 ابان 1383 دقت بفرمایید. اگر نگارنده توانایی ارزیابی وضع سیاست روس ها را در این تاریخ داشت، بهتر می توانست تأثیر این نوشته را بر ملایان فرو مایه و بهره روس ها از آن را نشان دهد. اکنون بخشی از تفسیر این خبر همراه با عکس های دقیق که کاری است از گونه کار ک.گ.ب را نیز بخوانید:

"حتی نگاهی گذرا به اين طرح عمق فاجعه را نشان می‌دهد. آنهايی كه هنوز اين حمله را غير محتمل می‌دانند با نگاهی به اين طرح پی خواهند برد كه اين موضوع از حد نظر سنجی گذشته است. اين طرح به تمام زوايای احتمالی اين حمله اشاره می‌كند. از احتمال بستن تنگه هرمزو مين گذاری خليج فارس  و بالا رفتن قيمت نفت تا تعيين 125 هدف استراتژيك در ايران برای بمباران.  از نابودی تمامی تاسيسات هسته‌ای ايران ظرف 5 روز تا سرنگونی جمهوری اسلامی ظرف 6 ماه."

19 آبان 1383:

سفر مهم

معاون پرقدرت

وزیرخارجه امریکا

به عراق و پاکستان

و زیر همین خبر بازهم همراه با عکس های هوایی دقیق:

امكانات اتمی ايران
و برنامه نابودی آن
در طرح ياد شده آمده است كه ايالات متحده بايد
1- دست به حمله پيشگيرانه بزند و ايران را متهم به توليد سلاحهای كشتار جمعی كند.
2- ايران را ناقض پيمان نامه‌های بين المللی معرفی كند.
3- ايران را حامی فعال تروريسم بين الملل اعلام دارد.
4- ايران را در حال تخريب روند دمكراسی در عراق معرفی كند.
5- ايران را تهديدی برای منطقه بشمارد
6- حكومت را مخالف اكثريت مردم ايران اعلام داشته و مردم را خواهان رهائی از بند رژيم فعلی اعلام دارد.
در اين طرح توصيه شده: كار بايد سريع و با توان يكسره كردن مسئله آغاز شود.

خوانندگان خود می توانند حدس بزنند که پخش چنین تفسیر ها همراه با عکس های دقیق هوایی چگونه ملایان را به جنب وجوش انداخته و آنها را به سوی هر چه بیشتر وابسته شدن به روس ها کشانده است که همه را امروز به روشنی می توانیم بینیم. این سایت این بندها را به معنای "توطئه" از سوی برنامه ریزان آمریکا برای یورش نظامی به ایران نشان می دهد ولی آیا همه این بندها یک به یک حقیقی و درست نیست؟ آیا این همآن لیاس فاخری نیست که امروز حکومت عدل علی در ایران بتن دارد؟ 

خوانندگان گرامی کنجکاو، خود می توانند این نوشته ها و عکس ها راببینند.

 21 ابان 1383:

ديدار در "شرم الشيخ"  

پيش و پس از اين ديدار، جمهوری اسلامی
زيرسنگين ترين فشارها قرار خواهد گرفت!

 

و پس از این تفسیر های داغ در این چند روز، یکباره وضع کاملن واژگونه شده و به سوی مذاکره و گفتگو حتا با اسرائیل و نرمش آمریکاکشیده می شود!

5 آذر 1383:

"شام آخر" در "شرم الشيخ"
مذاكرات مستقيم
پس از پذيرش شرايط امريكا

"... كالين پاول، هنگام صرف شام گفت كه آمريكا می‌تواند، به موقع خود مذاكراتی مستقيم با ايران داشته باشد و روابطش را با تهران بازنگری كنند، در صورتی كه تهران نگرانی‌های امريكا را برطرف كند."

اما پس از تنهاچند روز، بازهم سیاست پیشین دنبال می شود:

8 آذر 1383:

"مصاحبه ريچاد پرل با يك نشريه اسرائيلی

تاسيسات اتمی ايران
فورا بايد بمباران شود
" (تاکید بر واژه "فورا" از من)

 وپس از این بازهم بحث گفتگو و مذاکره با آمریکا مدتی بالا می گیرد و تیترهای یورش نظامی و تهدید بسیار کم رنگ می شود. اما یکباره در تاریخ 2 دی 1383 این تیتر این بار ار قول فرمانده کل ارتش "جمهوری" اسلامی زده می شود:

افشای اخبار

بمباران ماكت تاسيسات هسته‌ای
و نيروگاه‌های اتمی ايران
بزرگترين گشت زنی هوائی در اطراف تاسيسات اتمی ايران 

 29 دی 1383:

رونامه نیویورک تایمز نوشت:

تدارک حمله به ایران از طریق مرزهای پاکستان

 7 بهمن 1383:

دزفول، اصفهان، تهران و خرم آباد
با موشك‌های كروز
نقشه و شرح حمله به
پايگاه‌های نظامی سپاه
تاثيرات اين حمله روی منطقه و قيمت نفت
و احتمال بسته شدن تنگه هرمز پيش بينی شده

واین هم بخش کوتاهی از تفسیر آمده بر این تیتر:

" يك سايت اينترنتی شرح كاملی از جزئيات حمله نظامی به پايگاه‌های نظامی- اتمی ايران را منتشر كرده است. اين سند، ظاهرا توصيه‌های يك شورای دولتی در امريكا در مورد چگونگی حمله به ايران و امكانات آن است. اين كه‌این سند از كجا و با چه هدفی بيرون آمده و روی اينترنت قرارگرفته مشخص نيست..."  نقل کننده خبر خود می گویدکه نمی داند"این سند از کجا و با چه هدفی بیرون آمده و روی اینترنت قرار گرفته" است اما آن را با آب و تاب و با تیتر ویژه آورده در بالای صفحه نخست خود آورده است؟ خوشبختانه این منبع ناروشن همراه با این تفسیر آمده است و می توان آنرا باز کرد و دید.

 

این ها همه تنها در سال 1383 که من نتموانستم همه را نیز بیاورم. این رشته سر دراز دارد و در همین سال می رسد به خبرهای پرنده های ناشناس در آسمان ایران و نقل خبرها از اشپیگل و ...

در سال 1384 که بدتر از سال پیش و در نخستین روز سومین ماه سال حتا کد حمله به ایران نیز کشف و و وسیله این سایت منتشر می شود:

 

1 خرداد 1384:

افشاگری مجله نیوزویک

کد "CONPLAN 8022"
طرح حمله به ايران (تیتر بزرگ با حروف 48)

در همین صفحه نخست زیر همین تیتر چنین آمده است:

ايران آزمايشگاه اين فاجعه خواهد شد؟
حزب كمونيست فدراسيون روسيه
بمباران فضايی با گلوله های تيتانی و سيلندهای تنگستن
(احتمالا با اورانيوم)- با سرعت 5ر11 هزار كيلومتر درساعت
اهداف را با قدرت انفجار اتمی كوچك نابود می كند.
پيك نت:
اگر مردم جلوی طرح های كودكانه موشك شهاب، اتم بازي
و توپ و تفنگ بازی رهبر و فرماندهان سپاه نايستند، ايران بزرگترين
قربانی قدرت نمائی امريكا در برابر روسيه و اروپا خواهد شد.

مشاهده می کنید که حزب کمونیست فدراسیون روسیه دایه دلسوز تر از مادر می شود و گردانندگان پیک نت نیز بیشتر دل نگران قربانی شدن ایران در راه "قدرت نمایی امریکا در برابر روسیه واروپا" می شوند! بخش دوم نگرانی و هشدار پیک نت که خیلی جالب است و اروپا و روسیه در صفی کنار یکدیگر در برابر آمریکا نهاده شده اند به تصور اینکه خوانندگان متوجه نشده و یا از کمترین درک سیاسی بر خوردار نیستند! این شعبده بازی تنها از مفسران سیاسی پیک نت بر می آید. نکته دیگر اینکه اینجاتا اندازه ای منبع اصلی خبرهای پیک نت نیز رو می شود!

 

24 فروردین 1384:

ديدار در يك مزرعه شخصی
بوش- شارون
بمباران تاسيسات اتمی ايران

 

9 مرداد 1384:

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی كاخ سفيد
با يك حادثه تروريستی در امريكا
حمله به ايران شروع ميشود؟

اكنون 300 تا 400 موشك نقاط مختلفی در ايران را هدف گرفته اند، از جمله موشك‌های تاكتيكی هسته ای، كه بويژه توانايی‌های هسته‌ای ايران را هدف گرفته اند. اين آمادگی نظامی اكنون منتظر يك فرمان است. سخنگوی كاخ سفيد به بهانه مراعات امنيت ملی امريكا، از پاسخ به مهم ترين پرسش اين مصاحبه كه بر مبنای نگرانی همگانی از فرمان شليك موشكی به طرف ايران است خودداری كرد

 

15 شهریور 1384:

نشست اضطراری امریکا و اروپا و خواست امریکا برای

فرستاده ارجاع[بخوانیدبرای فرستادن] گزارش البرادعی به شورای امنیت سازمان ملل

ایران و حمله نظامی به آن

در صدر اخبار خاورمیانه

البرادعی مدعی شده است: ایران در عرض یکماه گذشته 7 تن گاز اورانیون طبیعی فرآوری کرده است. دیدار وزرای خارجه پاکستان واسرائیل در ترکیه، دارای چنان اهمیت برای ایران بود، که دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی(لاریجانی) قصد داشت شتابزده خود را به پاکستان برساند اما این سفر بنا به دلائلی که اعلام نشده به تعویق افتاد.

21 شهریور 1384:

روزشمار حمله
پرونده ايران درشورای امنيت
يعنی تدارك حمله نظامی به ايران

"اسكات رايتر بازرس تسليحاتی عراق مقاله جديدی در باره توطئه های رنگارنگ امريكا برای حمله قطعی به ايران نوشته كه سايت الجزيره آن را منتشر كرده است..."

خبر دوم در همین صفحه نخست:

ایران

طرح وزارت دفاع امريكا
برای حمله اتمی به زيرزمين های اتمی

خبر سوم در صفحه نخست:

بوش با حمله به ايران درپی
جلب حمايت دوباره امريكائی هاست

 

28 شهریور 1384

الوطن :
طرح حمله با موشك اتمی به ايران
منابع نزديك به وزرای دفاع كشورهای عضو ناتو گفته اند:
با اين حمله، جهان شاهد ويرانی گسترده  خواهد بود

"روزنامه "الوطن" چاپ عربستان سعودی نوشت: امريكا برای حمله نظامی به ايران يك طرح "راهبرد پيشگيرانه سلاح‌‏های كشتار جمعی"  تدوين كرده كه وزرای دفاع كشورهای عضو پيمان آتلانتيك‌‏شمالی (ناتو) از سوی "رامسفلد" وزير دفاع امريكا درجريان آن قرار گرفته اند..."

26 تیر 1384:

و این تیتر و خبر نیز حقیقتن خیلی گویاست:

سئوال رهبر حزب كمونيست ايتاليا از دولت اين كشور
عليه ايران- روسيه- سوريه
90 بمب اتمی
برای كدام هدف درايتاليا مستقر شده؟

روسیه، سوریه و "جمهوری" اسلامی بر ضد مردم ایران در یک جبهه! پیک نت کجا قرار می گیرد؟

 

و نگاهی به خبرهای امسال این سایت:

14 فروردین 1385:

جلسه محرمانه نظامی درانگلستان
حمله غافلگيرانه
در كمين ايران است؟

 

15 فروردین 1385:

گزارش اشپیگل و واشنگتن پست
تدابیر پس از حمله
آماده باش مقابله جهانی
با عملیات تروریستی ج.ا
16 فروردین 1385:
رگبار موشک‌ها
خلیج فارس برای ماهها
در دود و آتش فرو میرود

این تفسیر، درحالیکه نگرانی عمیق از جنگ جدید در خلیج فارس را بازتاب می‌دهد، درعین حال بر این نگرانی می‌افزاید که امریکا از ابتدای حمله به ایران، از سلاح اتمی استفاده کند.

20 فروردین1385:

Sat Apr 8, 2:24 AM ET
برای نخستین بار مطبوعات امریکا به نقل از "سیمون هرش" نوشتند
کاخ سفید خود را آماده
بمباران اتمی ایران کرده

"بوش "کنترل ایران" را عملی می‌داند که بنام او در تاریخ ثبت خواهد شد و معتقد است که اگر او چنین کاری را نکنند، هیچ رئیس جمهوری از دمکرات‌ها وجمهوریخواهان جسارت این عمل را نخواهند داشت!
از جمله بهانه‌ها و توجیهات امریکا برای بمباران اتمی ایران اینست: تاسیسات نطنز براساس اطلاعات امریکا دارای 50 هزار سانتریفوژ دراعماق زمین است که برای غنی سازی اورانیوم برای 20 کلاهک هسته ای کافی است."

 

26 فروردین 1385:

تهديد های جديد "رايس"
از زمين
- دريا - هوا
امريكا در تدارك گرفتن
فرمان حمله به ايران
از سازمان ملل متحد

28 فروردین 1385:

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان
جديد ترين
عكس های هوائی
 از تونل های مخفی اتمی ايران
ترجمه-  ستاره آزاد
برخی از تونل ها، در نطنز اصفهان 8 متر عمق دارند و
برخی تونل ها نيز نزديك مرزهای عراق شناسائی شده اند.

این خبر همراه با عکس از این تونل هاست. فروردین ماه شلوغ ترین روزهای کاری روس ها بوده و بی گمان با این هیاهو ها، به امتیاز های فراوانی دست یافته اند.

 

1 مهر 1385:

مصاحبه سرهنگ امريكائی"سام گاردنر" با C.N.N-ترجمه بايرام منصوری
تدارك حمله بزرگ
18 ماه پس از فعاليت
امريكا در داخل ايران

" طرح حمله به ايران به كاخ سفيد فرستاده شده و اين معنايش آنست كه وارد مرحله متفاوتی شده ايم. پيش از جنگ دوم خليج فارس نيز، رئيس جمهور گفته بود هيچ نوع طرح حمله ای را در دست ندارد، اما در تابستان سال 2002 بمباران عراق شروع شد. من از نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پرسيدم حرف هايی كه در مورد حضور امريكا در خاك ايران زده می شود به چه معناست؟ وی پاسخ داد: ما تعدادی را در ارتباط با همكاری با آنها دستگير كرديم، تائيد می كنيم كه آنها درخاك ايران هستند."

 

16 مهر 1385:

بمباران ناگهانی ايران
برنامه ماه اكتبر بوش برای(تاکید بر ماه اکتبراز من)
نمايش دوباره اقتدار ضربه ديده

"بوش فكر می كند: با حمله به ايران لابی اسرائيل را با خود همراه می كند، حاميان بيشتری در شرايط جنگی پشت سر خود ميبيند و فكر می كند جهان مشكلات موجود در عراق و افغانستان را با شروع جنگ جديد به فراموشی می سپارد.

سايت.antiwar. در تفسيری به قلم "توماس گاله مور" استاد دانشگاه "استندفرد" در شماره روز گذشته خود تاريخ حمله به ايران را در ماه اكتبر پيش بينی كرد و.."

".. از سوای ديگر بوش برای نشان دادن قدرت خود رسما اعلام می كند كه در صورتی كه ايران غنی سازی اورانيوم را ظرف يك هفته  متوقف نكند مراكز اتمی ايران را بمباران خواهد كرد." (تاکید بر "ظرف یک هفته" از من)

و همین روز در همین صفحه نخست:

دستآورد وزيرخارجه آمريكا از سفر به خاورميانه
جبهه اعراب، عليه ايران

و باز هم تیتر دیگری در همین روزبا عکس ناوگان دریایی آمریکا:

برای حمله به ايران
ناوگان دريائی امريكا
مامور جلوگيری از بسته شدن
گلوگاه های نفتی منطقه شد

 

22 مهر 1385

سايت بازفلش
21 اكتبر، نشانه های حمله آشكار خواهد شد" ( تاکید بر"21 اکتبر" از من است)
وصل دو ناواتمی- جنگی
امريكا، برای حمله به ايران
جمهوريخواهان با دو هدف حمله به ايران را جلو انداخته اند:
1- موقعيت جمهوريخواهان درانتخابات نوامبر خراب است و بوش به يك پيروزی نيازمند است.
2- قبل از شكست در انتخابات ماه نوامبر و ترك كاخ سفيد، كار ايران را تمام كنند.

 

25 مهر 1385:

جبهه اعراب و اسرائیل علیه ایران شکل می گیرد.

 

30 مهر 1385:

وزيرخارجه روسيه فاش ساخت
طرح امريكا و احتمالا اروپا
تغيير رژيم ايران  به كمك
 شورای امنيت سازمان ملل

" مصاحبه وزير خارجه روسيه همزمان شد با ورود وزير خارجه امريكا به مسكو. وی دراين مصاحبه گفت: روسيه نمی‌تواند از تلاش برای استفاده از شورای امنيت جهت تنبيه ايران يا سوءاستفاده از برنامه‌ هسته‌ ای ايران به منظور ايجاد تغيير رژيم در تهران حمايت كنيم."

تا "جمهوری" اسلامی، روسیه و پیک نت را دارد چه غم دارد! آیا از این بهتر می توان سیاست ضد آزادی مردم ایران از سوی روسیه را نشان داد؟ این همآن روسیه ای است که قرار بود همراه با اروپا دربرابر آمریکا بایستد اما روشن شده است که برای بهره برداری از فرصت استثنایی و تاریخی ای که برایش مهیا شده است، مردم ایران راقربانی نموده، و ت آنجا که سود سیاسی/مالی اش اجازه دهد، در برابر همه کشورهای اروپا و بیشتر کشورهای جهان که خواستار تنبیه خشک سران اسلامی هستند، ایستاده و در کنار"جمهوری" اسلامی خواهد ماند!

 

7آبان 1385(در بایگانی تاریخ 13 ایان را دارد اما زمانی که صفحه مربوط به این تاریخ باز می  شود بر بالای صفحه نخست تاریخ 7 آبان 1385 امده است):

گفتگوی سیمورهرش و اسکات رایتر پیرامون

حمله تغییر رژیم ایران

حمله دو مرحله ای امریکا

 

9آبان 1385

سايت اينترنتی " JANE"
آرايش نظامی ايران و امريکا
درآغاز حمله نظامی به ايران

13آبان 1385

حمله تغییر رژیم ایران

حمله دو مرحله ای امریکا

تاکتیک جنگی ایران

 

14 آبان 1385:

روزنامه چپ گرای "يونگه ولت" چاپ آلمان
خريد 30 جنگنده اف 16
تركيه آماده شرايط جنگی می شود

 

  15 آبان 1385:

و اینهم نمونه ای دیگر از انتخاب تیتر و تفسیرهای تحریک کننده پیک نت>

 

"بخش پایانی برگردان کتاب "بازی شیطانی"- فروزنده فرزاد
ایران
در کانون بزرگترین بازی شیطانی


شاید از دل این بازی حکومت اخوان المسلمین در کشورهای عرب خاورمیانه و پاکستان، القاعده در افغانستان و عربستان و حجتیه در ایران سر برآورند

 و نام همه آنها "جمهوری اسلامی" باشد. اگر سمت و سوی بازی بزرگ این باشد، احمدی نژاد و مصباح یزدی میوه های تلخ بازی شیطانی انگلستان و امریکا نیستند؟

 و در آینده، منطقه در تضاد و تقابل جمهوری های سنی در برابر لبنان و ایران و بصره شیعه غرق نخواهد شد؟ از بیم ایران، عرب ها به دامن اسرائیل پناه نخواهند برد

 و برای نخستین بار اسرائیل متحد آنها نخواهد شد؟"

در این تفسیرها، شما هرگز با نام روسیه و روسها بر خورد نمی کنید. همه توطئه ها زیر سر آمریکا و اسرائیل است!

 

21 آبان 1385:

المرد راهی واشنگتن شد

اسرائیل همچنان بر طبل

حمله به ایران می کوبد!

 

27 ابان 1385:

ابراز نگرانی مطبوعات آلمان و جهان

طرح مشترک دیگ چینی و جیمزبیکر

منطقه در دلهره

آخرین ضربه بزرگ امریکا

 

13آذر 1385:

انتشارغيرمترقبه وصيت نامه جنگی رامسفلد
بعنوان استراتژی جديد جنگی امريکا در عراق
استقرار کامل امريکا
درمرز ايران و عراق
عمليات با حداکثر توان نظامی عليه ايران
سرکوب نيروهای القاعده و جوخه های مرگ با حداکثر قدرت
خروج همه نيروهای نظامی ائتلافی از داخل عراق

 

اینها نمونه هایی ازتحریک های این سایت بود که در نما به دلسوزی برای مردم و هشدار خطر یورش نظامی ولی در  درون خودبه سود پیش برد سیاست های روس ها در ایران، منطقه و جهان است. آنچه در بالا آمد بررسی خبرهای همه روزها وتفسیر های آمده در این باره نیست. گاه نتوانستم بایگانی شماری از روزها را باز کنم و هدف بررسی همه جانبه نبود که تنها نشان دادن سندهایی برآنچه که خود آن را سیاست پیک نت در پشتیبانی از سیاست روسیه و بر علیه سود وبهره ملی ایران می داند، بود.

 

شور بختانه دست اندرکاران سایت پیک نت(آنها که آگاهانه در این راه گام بر می دارند)، بی درس آموزی از همه شکست ها ی گذشته و بی ترس از این وابستگی به سیاست روس ها، همچنان به پیش می تازد اما روشن باشد که همچنان نیز می بازد و خواهد باخت! آینده نشان خواهد داد که وابستگان به سیاست روس های خیانتکار به ایران و ایرانی، یکبار دیگر به چه سرنوشت تلخی دچار خواهند شد!

   

زیر نویس:

1ـ آنچه در ارزیابی سایت پیک نت به میان می آید، در باره سیاست کلی این سایت است که در برخورد با این ارزیابی به چند نکته نیز باید توجه داشت:

1ـ برخورد با ساست کلی این سایت و انتقاد سخت از آن به این معنا نیست که دست اندرکاران این سایت هر چه می گویند و می نویسند و هر خبری که درج می کنند، نادرست است که بسیار خبرها وتفسیرهای مفید هم در این سایت هست که نگارنده خود گاه در نوشته ها به آنها استناد کرده است حتا در باره یورش نظامی امریکا.

2 ـ هدف من دشمنی با گردانندگان این سایت نیست که دشمن من جایی دیگر خانه دارد اما گردانندگان هدف مند این سایت، خود خوب می دانند که چه می کنند، به کجا وابسته هستند و در خدمت به چه کسانی کار می کنند. می نویسم "هدف مند" زیرا شاید باشند کس یا کسانی در میان آنها باشندکه حتا خود نیز نمی دانند که پشت نمای کوشش در این سایت، به چه کار مشغولند!  و مگر کوشندگان میهن پرست و آزادیخواه در حزب توده کم بوده اند که قربانی سیاست ها، فرصت جویی ها، قدرت جویی ها و خودخواهی های رهبران این حزب شده و امروز با همه آرزوهای بزرگ خود، در زیر خاک آرمیده اند؟ و اگر این حزب وابسته بیگانه(روس ها)نبوده و همه سیاستش در خدمت این وابستگی نبوده است و امروز نیز با همه شکست های خفت بار، از آن دست بر نداشته است، پس بد نامی اش از کجاست؟

3ـ ایرانی ها نباید خیانت بزرگ روس ها در این روزگار حساس تاریخ ایران که مردم و جامعه ایران در حال فروپاشی است را فراموش کنند. روس ها برای بهره های چند جانبه خود، به رژیم واپس گرا و وامانده ای یاری می رسانند که بدترین آسیب ها را به ایران و ایرانی رسانده است. نمی شود در برابر کسانی که حاضرند به سبب وابستگی های خود به بندهای پوسیده ایدئولوژیکی رسوا و تامین های مالی، چشم خود را بر آنچه در میهنشان می گذرد و بر رنج ها و دردهای هر روزه مردم می بندند ساکت نشست و به آنها امکان داد که این سیاست ویرانگر را همچنان پی گیری کنند.

4 ـ من و بسیاری دیگر ایرانیان نیز بارها از خطر یورش نظامی به ایران سخن گفته ایم اما نه اخبار را از ک.گ.ب گرفته و بر مبنای سیاست های آنها تحلیل و تفسیر داده و خبر را انتخاب کرده ایم، نه در خدمت هدف های ایران برباد ده روسیه این کار را کرده ایم و نه از افشای سیاست های ضد ایرانی روس ها خود داری کرده ایم.