اسامي 4484 اعدام شدگان قتل عام سال 1367

در زندانهاي رژيم جمهوري اسلامي

 

( ب آزاده ـ ب آذركلاه )

 

در ادامه جمع آوري ، دسته بندي و انتشلر منظم اخبار مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ايران بر آن شديم كه علاوه بر اين وظيفه‌اي كه بشكل ماهانه در پيش روي خود قرارداده ايم ، هر كدام از اين موارد را بشكلي مشخص‌تر در سيت عصر نو منعكس كنيم وبخصوص اين امكان را براي هموطنان داخل كه به دليل اختناق حاكم توسط رژيم جمهوري اسلا مي نمي‌توانند به درستي از تمامي ابعاد فاجعه‌هايي كه بر زندانيان سياسي گذشته و مي‌گذرد با خبر شوند، فراهم آوريم ، از اين جهت در اولين گام ليست اسامي 4482 نفر از قتل عام شدگان سال 1367 كه به فرمان مستقيم خميني در ظرف دو سه ماه در زندانهاي جمهوري اسلامي اعدام شدند را در برابر ديدگان تمامي مردم آزاده ايران و نيروها و مجامع حقوق بشر قرار مي‌دهيم و براي تكميل و تصحيح اين ليست دست ياري بسوي شما داراز مي‌كنيم .

اين ليست در سال 1378 (‌1999 ) در كتابي تحت عنوان ‍ آنان كه گفتند نه با يك مقدمه و توضيحاتي در مورد چگونگي جمع‌آوري اسامي و توضيحاتي در مورد ستون منبع و و ملاحظات توسط انجمن دفاع از زندانيان سياسي وعقيدتي در ايران (پاريس) منتشر شده، و ما توضيحات مربوط به اين ستون را نقل مي‌كنيم :

در ستون منبع وملاحظات :

شماره ( 1 ) ليستي است كه از طرف كميته موقت دفاع از زندانيان سياسي ايران ، كانون ايرانيان لندن سال 67 و كانون حمايت از زندانيان سياسي ، آخن ، سال 67 منتشر شده .

شماره (‌2 ) ليستي كه از جانب سازمان كارگران انقلابي ايران منثشر شده .

شماره ( 3 ) ليستي كه از جانب سازمان اتحاد فداييان خلق ايران منتشر شده .

شماره ( 4 ) ليستي كه از جانب حزب توده ايران منتشر شده .

شماره ( 5 ) ليستي كه از جانب سازمان فداييان خلق ايران، اكثريت منتشر شده .

شماره ( 6 ) ليستي كه از جانب كانون حمايت از زندانيان سياسي ايران (‌داخل كشور ) در سال 67 منتشر شده .

شماره ( 7 ) كتاب اسامي شهداي حزب دمكرات كردستان ايران منتشر شده .

شماره ( 8 ) ليستي كه در نشريه ‌ويژه فدايي شماره 19 در سال 1367 متشر شده.

شماره ( 9 ) ليستي كه از جانب سازمان مجاهدين خلق ايران در نشريه شماره 427/20/11/77منتشر شده .

شماره (10 ) ليستي كه از جانب سازمان فداييان خلق ، اقليت منتشر شده .

در اين ستون هر جا به حرف ‌ش همراه با يك عدد ( مثل : ش 2 ) آمده بدين معني است كه شهادت شهيد در قتل عام سال 67 از طرف شا هدي كه در زندان بوده ويا خانواده شهيد مورد تاييد قرار گرفته است .

 

Iran_a500@yahoo.fr