جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵

( ب-آزاده ، ب- آذرکلاه)

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

دوستان ویاران گرامی ظمن تشکر از محبت شما که بازهم مثل گذشته در سال ۲۰۰۴ با ارسال مایل ما را مورد محبت ولطف خود قرار داده وبا اطلاعات ارسالیتان لیست شهدای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تکمیل وتصحیح نمودید تشکر نموده وهچنان منتظر نظریات وطلاعات شما هستیم بدون تردید این لیست بدون همیاری شما تکمیل وتصیحح نخواهد شد . در سال گذشته دو نفر که خوشبختانه از فاجعه قتل عام جان بدر برده بودند وبما خبر زندن بودنشان ارسال شده از لیست حذف گردیدند ، اما با کمال تاسف ۵ قربانی که اسامیشان در لیست وجود نداشت به لیست اضافه شدند.غیرازخذف وافزایش لیست اطلاعات دیگری در مورد تاریخ دستگیری ،محل وتاریخ تولد، میزان محکومیت و تصیحح پسوندهای اسامی و....بدست ما رسید که کمک بسیاری به هرچه تکمیل تر شدن لیست قتل عامها گردید . در حال حاضر لیست پس از تکمیل شامل ۴۴۸۵ قربانی را در بر میگیرد . ما همچنان منتظر طلاعات تکمیلی شما هستیم با ما به آدرس زیر مکاتبه کنید :

iran_a500@yahoo.fr

اسامی به ترتيب الفبا

اسامی فارسی
====================
قسمت اول (مقدمه)
قسمت دوم (الف)
قسمت سوم ( ب _ ث)
قسمت چهارم (ج_ خ)
قسمت پنجم (د _ ز)
قسمت ششم (س _ ض )
قسمت هفتم (ط_ف)
قسمت هشتم (ق_ل)
قسمت نهم (م )
قسمت دهم (ن _ ی)

اسامی انگليسی
====================
مفدمه فرانسوی
قسمت اول A
قسمت دوم A-E
قسمت سوم E-G
قسمت چهارم H-J
قسمت پنجم K-M
قسمت ششم N_R
قسمت هفتم R_T
قسمت هشتم V_Z