پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۴ - ۲ ژوئن ۲۰۰۵

حزب توده، فريبي که پايان ندارد!

وابستگان به روسيه و جو سازي هاي بسيار شک برانگيز!

کوروش گلنام

پنجشنبه 5 خرداد 1384 ـ 26 مه 2005

 

هدف اين نوشته در شرايط بسيار حساس امروز ايران، افزايش اختلاف ديدگاه ها در ميان گروه ها و سازمان هايي که بنام "اپوزيسيون" رژيم اسلامي  خوانده مي شوند و دامن زدن به اين اختلاف ها نيست که نگارنده هميشه از آن دوري نموده است و هر گاه انتقاد از شخص و گروهي نيز به ميان آمده است، تنها براي پيشبرد مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران بوده است که اين نوشته نيز همين هدف را دنبال کرده و هدفش توهين و تهمت به کسي نيست. بايد براين اشاره تاکيد کردکه موضوع اين برخورد و نقد، از ديد نگارنده اين بار بسيار مهمتر است و با سرنوشت مردم ايران گره خورده است. پيش از ورود به اصل موضوع مي بايست دو نکته را يادآور شد:

نخست نگارنده به همه کساني که با صداقت و شرافت و به اميد پديد آوردن آزادي و بهبود و سازندگي براي مردم ايران درحزب توده بوده و تلاش کرده اند و بسياري از آنها جان گرامي خود را بر سر آرمان هايشان نهاده اند، هم اداي احترام نموده و هم ياد اين قربانيان سياست هاي نادرست، ويران کننده و ضد منافع ايراني اين حزب را گرامي مي دارد؛

 و سپس ياد آور مي شود که هميشه چوب همه بد کاري ها، کج رويها و حتا خيانت ها را (در مورد حزب توده، کاربرد واژه "خيانت" سخن من نيست. مي توانيد به نقدتازه آقاي بابک امير خسروي به سخناني از سوي آقاي عمويي، پر سابقه ترين زنداني در زندان دو رژيم، در باره سياست هاي گذسته حزب توده، توجه نماييد. آقاي امير خسروي خود  يکي از قديمي ترين اعضاي حزب توده است که پس از انقلاب وبعد از شکست و فروپاشي حزب توده، از آن جدا شده است و امروز در رهبري"حزب دموکراتيک مردم ايران" و "اتحاد جمهوري خواهان ايران" است) بيشتر اعضاي راست کردار و شرافتمند گروه ها، سازمان ها و حزب ها خورده اند. بايد در داوري ها همه جنبه ها را در ديد گرفت و يک جانبه همه را به يک چوب نراند. شور بختانه سيستم تفکر استالينيستي و اطاعت از بالا در سازمان ها و حزب هايي چون حزب توده، چه بسيار آدمهاي شريف، درستکار و آزاده را قرباني راه و فرمان هاي نادرست رهبران گاه کاملن وابسته و حتا جاسوس و گماشته بيگانه نموده است.   

بي گمان بيشتر خوانندگان با سايتي بنام "پيک نت"، که گردانندگانش از حزب توده هستند، آشنا بوده و مي دانند که اين سايت ظاهرن خبري، تا چه اندازه از سياست هاي روسيه پيروي مي کند. سياستي که هنوز سخن اولش رودررويي با امپريالسم آمريکا براي منافع ارباب بزرگ است! همآن سياستي که با تمام وجود از "امام امت ضد امپرياليست" پشتيباني کرد و رهبريش حتا به لو دادن افراد و رساندن اطلاعات سري به دستگاه سرکوب حکومت اسلامي پرداخت( به نامه هاي کيانوري به علي خامنه اي نگاه کنيد) که به آن هم افتخار کرده و مي کند. کاري که سبب نابودي بسياري و ياري رساندن به استواري و ماندگاري "ج" ضد انساني اسلامي شد. همآن سياستي که با تکيه به حمايت شوروي سابق و در راه هدف هاو منافع رهبران حزب کمونيست آن، بزرگترين آسيب را به سازمان هاي چپ آن زمان و جامعه ايران زد و با تحليل هاي دروغين و آبکي و ساخت"خط امام" از آن دروغين تر و با بهره برداري زيرکانه از جواني و کم تجربگي رهبران سازمان ها و از آن ميان بزرگترين و پر نفوذ ترين آنها، يعني "سازمان چريکهاي فدايي خلق"، سبب آن انشعاب و دو دستگي معروف در ميان آنها شده و "اکثريت" آنها را در مرداب بويناکي که خود در آن غرق شده بود، فرو کشيد.

 با و جود آنکه بيشترين تعداد رهبران و کادرهاي بالاي اين حزب، در حالي که غرق در خوش خيالي هاي خود و وعده هاي رهبران پرولتارياي جهاني به دست يابي به قدرت بودند(ارزيابي ها بسيار ساده بود: هم دين افيون توده ها بود، هم ملاها بي سواد و نابخرد بودند، و هم حزب وابسته و فتنه گري جون حزب توده در اختيار بود که به راحتي و با نفوذ در دستگاه حاکمه و ديکته سياست هاي حزب کمونيست شوروي، مي توانست هم خود حاکم شده و هم ايران را به ميدان نفوذ و استيلاي شوروي و جزء اقمار آن تبديل کند! بدين ترتيب شوري سابق خود را در يک قدمي دست يابي به روياي ديرينه خود يعني دسترسي به آب هاي گرم خليج فارس مي ديد. آنچه رهبران حزب کمونيست شوروي، و وابستگان آنها درحزب توده نديدند، نفوذ شديد خرافه هاي مذهبي در ميان مردمي بود که بسياري بي سواد، کم سواد و يا ساده دل و خوش باور بودندو ملايان به دليل باور به همين خرافه هاي مذهبي، به خوبي و سادگي بر آنها نفوذ و تسلط يافتند. )، خود نيز به سادگي در دام "امام ضد امپرياليست" گرفتار شده و با سنگدلي و  به شکلي بسيار تحقير آميز تار ومار شده، بسياري بي گناه و بي خبر از خيانت تعدادي در رهبري، قرباني شدند و بسياري از رهبران به اعتراف و مصاحبه هاي تلويزيوني ساختگي کشيده شدند. با و جود شکست سياست هاي سازشکارانه و خيانت کارانه تعدادي رهبران حزب در دوره هاي گوناگوني از تاريخ ايران؛ و با وجود يکي از بزرگترين رويدادهاي دهه هاي آخر قرن بيستم، يعني فروپاشي شوروي و بلوک شرق وابسته به آن و شکست جهاني سياست هاي حزب کمونيست شوروي  و "احزاب برادر"؛ رهبران کنوني اين حزب بسيار کوچک، بسيار سست و بي پيرو امروز پس از انشعاب هاي گوناگون، هنوز هم از آن سياست هاي خانمان بر باد ده و ضد ايراني خود دست بر نداشته اند! همه خوانندگان مي دانند و خود شاهد هستند که حکومت کنوني روسيه تا چه اندازه از بي خردي و بي کفايتي و سياست هاي ايران بر باد ده ملايان حاکم بر ميهن ما سود برده و چگونه کشور ما را جولان گاه سياست هاي خود براي امتياز گيري از اروپا و آمريکا نموده است. همه ما شاهد هستيم که حکومت شوروي، هم دادو ستد هاي پر سود با ملايان داشته و هم با پشتيباني از حکومت ملايان در ميدان هاي جهاني از انها به عنوان "کارت برنده" در مذاکراتش با غرب سود يرده و به اين ترتيب هم پي در پي به ملت ما از پشت خنجر زده است و هم با وسيله قرار دادن اين حکومت قلابي و بي آبرو، مردم ما را مورد تمسخر قرار داده است. روسيه با توجه به بهروري هاي کنوني خود، خواستار از بين رفتن حکومت اسلامي و ملايان نيست و به هر شکل و شيوه اي براي پايداري آنها مي کوشد. چراروسيه چنين مي خواهد:

1 ـ حکومت اسلامي يکي از تنها تکيه گاه هاي برجا مانده روسيه در منطقه در برابر سياست هاي آمريکا و اروپا است. هم افغانستان، هم عراق، هم ليبي از دست رفته اند و هم سوريه مجبور به ترک لبنان شده و بسيار هراسان در لاک کاملن دفاعي خود فرو رفته است. حال و روز کشورهاي کناره خليج فارس در جنوب ايران و تسلط آمريکا بر آنهانيز که روشن است ونيازي به گفتن ندارد.کشورهاي ديگر در مرزهاي شمالي ايران چون آذربايجان و تاجيکستان نيز براي نزديکي هر جه بيشتر به آمريکا و بيرون رفتن از تسلط سنتي روسيه نيز به شدت در تلاش هستند و نتيجه آنرا در بستن قراردادهاي نظامي ـ صنعتي با آمريکا ديده ايم که حتا اجازه داده اند که نيروهاي آمريکايي در آينده از خاک آن کشورها استفاده کنند. دگرگوني ها در بسياري ديگر از کشورهاي نزديک ديگر چون ازبکستان، قرقيزستان، گرجستان و.. که در گذشته جزئي از خاک شوروي سابق به حساب مي آمدند را نيز که شاهد هستيم. مهمتر از همه ترکيه در شمال ايران و پاکستان درخاور ايران است که با امتيازهاي ويژه اي که از آمريکا دريافت کرده اند، از هم اکنون براي تنگ تر کردن دايره بسته به دور ايران و حکومت اسلامي، به همکاري هاي نظامي با آمريکا و آماده سازي خود براي درگيري احتمالي آينده پرداخته اند. با اين دگر گوني ها، روسيه نيز هر روز بيشتر در تنگنا قرار گرفته و مهمترين و تنها کارت برنده اش در سياست هاي منطقه خاورميانه ايش حکومت ملايان است.

2 ـ حکومت بي کفايت، نا منتخب، غاصب و آدمکش پرور ملايان و ترس آنها از آمريکا، بهره هايي چند سويه براي روسيه داشته و دارد. هم به سادگي با بستن پيمان هاي اقتصادي ـ سياسي و سرگرم کردن ملايان به اين پيمان ها، که هيچ سودي براي مردم ما ندارد، پول هايي باد آورده به جيب زده است، هم  در نشست هاي جهاني با پشتيباني هاي ارزان از حکومت ملايان، آن ها را به را به آلت دست سياست هاي خود در منطقه تبديل کرده است، و هم با توجه به نقش بي چون و چراي امروز ملايان در تربيت تروريست و بمب گذاري ها، آدم کشي ها، چه در منطقه و چه در ديگر کشور ها و تلاش دزدانه آنها در راه دستيابي به بمب هسته اي و حساسيت به ويژه آمريکا در اين باره، از آمريکايي ها و گاه اروپايي ها به شرط دست کشيدن از پشتيباني از ملايان، امتياز هايي دريافت مي کند.

2 ـ بنا براين نابودي حکومت ملايان، بيش از همه و پس از ملايان حاکم، به ضرر سياست هاي کنوني روسيه تمام خواهد شد گرچه اگر زمامداران امروز روسيه اندکي فراست و دوربيني داشته باشند بايد متوجه باشند که در دراز مدت و با برچيده شدن اين مهمترين پايگاه امروزي تروريسم جهاني، براي مردم و کشور روسيه نيز سود و بهره بسياري در آن نهفته است.   

 از اين روست که سياست هاي رهبران حزب توده  وابسته به حزب کمونيست و حکومت روسيه در قبال انتخابات قلابي رياست جمهوري در ايران، معنا پيدا مي کند. از اين روست که مي بينيم که اين سايت در تمام مدت با در اختيار گذاشتن خبرهايي که تنها مي تواند وسيله سازمان هاي امنيتي قوي تهيه شده باشد، پي در پي به حکومت اسلامي هشدار داده و گاه بسيار با حساب و کتاب با به ميان آوردن پرسش هايي به آنها خبر مي دهد که  مثلن اطلاعات سري ـ نظامي منتشر شده حکومت اسلامي از کجا آب خورده است و از چه ناحيه اي به بيرون درز يافته است. براي نمونه مي توان به تفسير هاي اين سايت در باره لو رفتن برنامه هاي دزدانه حکومت اسلامي در راه دستيابي به بمب هسته اي و راهنمايي به ملايان که در کجا بايد درز و سوراخ ها در سپاه و در درون دستگاه هاي اطلاعاتي رژيم را جستجو کرد، توجه نمود.  و يا گاه انتشار خبر هايي دست اول در باره نقشه هاي آمريکا و متحدان براي حماه نظامي به ملايان که تنها مي توانند از سوي سازمان هاي امنيتي روسيه در اختيار آنها قرار گرفته باشد. منظور اين است که اين سايت در ميان خبرها و تفسير هايش، بسيار با حساب و کتاب به سود حکومت ملايان  و حکومت روسيه و به ضرر مردم ايران، کار اطلاعاتي و جاسوسي مي کند. البته براي کساني که بخواهند هشيارانه خبر ها را بدون توجه به تفسير هاي جانبدارانه دنبال کنند، پيک نت مي تواند گاه به عنوان منبع خبري مورد استفاده قرار بگيرد چنانکه نگارنده نيز چند بار اين کار را انجام داده است و نام پيک نت را نيز به عنوان منبع خبر آورده است.

حزب توده در سايت پيک نت در راه فريب مردم و باز هم قرباني کردن آنها در راه سياست هاي روس ها، به بهانه"جمع بندي نظرات و پيشنهادات رسيده از ايران" در نوشته اي زير تيتر"اعلام کابينه ملي و جبهه متخد آزادي"(تنظيم شده بر اساس ديدگاه هاي محافل سياسي ايران)، يکشنبه 7 خرداد ـ 28 مه 2005، به گستاخانه ترين شکلي به بيشترين بخش شکننده مردم ايران که خواهان تحريم و عدم شرکت در انتخابات هستند، توهين نموده و بيشرمانه تلاش نموده است که تلاش هاي آنها را به کساني در پيوند با سفارت انگلستان و شبکه هاي تبليغاتي انگليس و آمريکا نسبت دهد. به دليل اهميت موضوع و براي هشياري بيشتر مردم ايران دربرابر حرکت تاريخي عدم شرکت در انتخابات فرمايشي و توطئه هايي که براي رويارويي با اين حرکت ملي، از همه سو براي آنها برنامه ريزي مي شود، بخشي از اين نوشته سراسر دروغ، نيرنگ، ضد ملي و در خدمت بيگانه و براي تداوم حکومت اسلامي و جلوگيري از برنامه هدف مند مردم براي يکسره کردن کار با حکومت ملايان را عينن در اينجا مي آورم:

"شواهد و قرائن نشان مي‌دهد؛ آنچه كه موجب رد صلاحيت دكتر معين در راس هرم قدرت و سپس ابلاغ آن توسط شوراي نگهبان شد، سخنان و مواضع قاطعي است كه او از ابتداي سخنراني‌ها و پرسش و پاسخ‌هاي انتخاباتي اش گام به گام روشن تر و صريح تر آنها را بيان داشت. اعلام اين مواضع، همزمان با ترسيم دورنماي دولتي كه مي‌خواهد تشكيل بدهد، نتايج نظرسنجي‌هاي محرمانه‌اي كه حكايت از پيشي گرفتن او از ديگر كانديداها داشت و ولوله‌اي كه در جنبش دانشجوئي بر سر ورود به صحنه براي حمايت از وي در دانشگاه‌ها بوجود آمده بود، همگي زيربناي آن تصميم شتابزده‌اي بود كه شوراي نگهبان ابلاغ كرد. آن تصميم با واكنش شديد جامعه روبرو شد و به همين دليل و پيش از آنكه يك 18 تير ديگر در تهران آغاز شود، فرمان عقب نشيني صادر شد. همزمان با اين فرمان، ساز را از طرف ديگرش كوك كردند. تمام شبكه تبليغاتي جبهه ضد اصلاحات كه در گزارش سازمان اطلاعات موازي دراين شماره پيك هفته آن را مي‌خوانيد بكار افتاد تا اين بار شخص معين را ناچار به انصراف از حضور در انتخابات كنند. يعني همان نتيجه‌اي كه با رد صلاحيت مي‌خواستند بگيرند. ابتدا عقب نشيني رهبر و شوراي نگهبان را "حكم حكومتي" اعلام كردند، سپس حداد عادل رئيس مجلس فرمايشي و شخصيت‌بي‌اعتبار در ميان مردم و بويژه جنبش دانشجوئي را مبتكر پيشنهاد به رهبر معرفي كردند و عوامل نفوذي امنيت موازي در دانشگاه‌ها و به كمك بسيج دانشجوئي به راه افتادند و گفتند" معين گفته بود با حكم حكومتي مخالف است. حالا چرا اين حكم را قبول كند؟"

خوانندگان خود مشاهده مي کنند که حزب توده چگونه تلاش مي کند که ماهيت  دکتر معين را چيز ديگري بنماياند و بازي انتخابات فرمايشي ـ نمايشي را داغ کند.  آقاي معين هر چه هست بايد نخست ولايت فقيه و اساس اين حکومت ننگين را قبول داشته باشد تا بتوانددر انتخابات قلابي شرکت کند. او خود بهتر از هر کس مي داند که در صورت انتخاب شدن نيز بدون تاييد ولي فقيه نمي تواند پست رياست جمهوري را در اختيار بگيرد. رهبران حزب توده وابسته به روسيه، هم چنين تلاش کرده اند که هم چون حزب مشارکت شکست خوردگان، "حکم حکومتي" را دگرگون نموده و آنرا به حرکت شتابزده اي در برابر"واکنش شديد جامعه" و براي پيش گيري از ايجاد "يک 18 تير ديگردر تهران" جا بزنند! مناسب بود اگر دانشجويان آزاديخواه ايران پاسخ اين ياوه گويي ها را خود مي دانند و براي اين وابستگان به بيگانه روشن مي نمودند که چنين چيزي در پشتيباني از اقاي معين محال بود و اگر نيز مي شد نه براي پشتيباني از ايشان که براي بهره بردن زيرکانه از مجال پيش امده بود و بس.

پشتيبانان منافع روس ها سپس با گستاخي ويژه خود مي نويسند:

"شايد در هيچ دوره اي، جز آستانه كودتاي 28 مرداد و شبكه تبليغاتي "بدامن" كه انگليس و امريكا درتهران سازمان داده بودند، هيچگاه شبكه خبرسازي و جنگ رواني اينگونه سازمان يافته عمل و سريع عمل نكرده باشد. دشوار بتوان تصور كرد كه اين شبكه‌هاي پرقدرت تبليغاتي و جنگ رواني يك سرشان به برخي سفارتخانه‌ها وصل نباشد. دراين ارتباط حتما و با دقت آن بخش از گزارش اطلاعات موازي را كه مربوط به كشف يك شبكه جاسوسي مرتبط با سفارت انگلستان در مركزيت اين سازمان است در همين شماره پيك هفته بخوانيد."

خوانندگان اکنون بهتر به درجه خود فروختگي اين آقايان پي مي برند. اين کسان دنبال کنندگان سياست هاي ايران بر باد ده همآن کساني هستند که روزگاري باز هم در يکي از حساس ترين روزهاي تاريخ ايران، يعني ملي کردن نفت، با پيروي بي چون و چرا از سياست ها و فرمان هاي رهبران حزب کمونيست شوري و تبليغ براي منافع آنها در ايران، با سنگ اندازي هاي فراوان در راه سياست هاي هدفمند و ملي راد مردبزرگ ايران دکتر محمد مصدق و تهمت هاي دشمن شاد کن ضد ايراني که به مصدق زده و کاريکاتور هايي که در اين باره منتشر کردند و او را نوکر آمريکا ناميدند(بازهم به نوشته انتقادي آقاي امير خسرويدر باره سخنان  آقاي عمويي در باره گذشته حزب توده مراجعه کنيد)، خود از سبب هاي ايجاد کودتا بر عليه حکومت ملي او بودند که ضربه اي بسيار سنگين به ملت ايران و روند آزاديخواهي آنها و استقرار دموکراسي در ايران وارد نمود.

حزب توده همچنان وابسته روس هاست و فريبي است که پايان ندارد. نگارنده خوانندگان را به خواندن اين سند ماندگار از رسوايي باز هم بيشتر رهبران بيگانه پرست حزب توده فراخوانده و ارزيابي بيشتر را به خود آنها وا مي نهد.