مهستی شاهرخی

تو بهرام رو نمی شناختی؟

- ببینم تو بهرام رو می شناختی؟

- نه فکر نکنم... بهروز؟

- نه بهرام. البته بهرام اسمش نبود چون فامیلش بهرامیان بود همه صداش می زدند: بهرام

- نه... بهروز؟

- نه بهروز نه. بهرام؟ یعنی تو بهرام رو نمی شناختی؟

- نه... فکر نکنم... مگه کی بود؟

- بهرام مجسمه ساز بود

- هاه... ولی نه

- بهرام توی موزه کار می کرد

- ...

- Au Musée de l'Homme

- نع نمی شناسم

- همدانی بود

- ...

- طرفای مونپارناس یه اتاق زیرشیروانی داشت

- ...

-آخه چطور ممکنه... چطور ممکنه تو بهرام رو نشناسی... ایرونی های پاریس همه شون بهرام رو می شناختن. توی همه ی برنامه ها می اومد... توی افتتاحییه ی همه ی نمایشگاه ها بهرام بودش

- نع من نمی شناسمش

- آخه مگه می شه نشناسیش... ببین از بچه های سابق دانشکده ی هنرهای زیبای سابق تهرون بود

- این قدر سابق سابق نگو

- بهرام واقعاً از بچه های سابق سابق بود چون حداقل شصت سالی داشت

- نه من نمی شناسمش

- هم قبل از انقلاب در پاریس بوده و هم بعد از انقلاب...؟

- نه نمی شناسم

- آخه مگه می شه ایرونی بود و ساکن پاریس بود و بهرام رو نشناخت؟

- نمی شناسم... یه ذره از قیافه اش بگو شاید ...

- کوتاه قد بود

- نع!

- سرش طاس بود

- نع!

- این پایین سرش چند تا تار مو باقی مونده بود که اونا را بلند نگه می داشت

- نع!

- قیافه اش شبیه شیر متروگلدین مایر بود البته در دوران کهولت... چهره اش مندرس بود

- نه! مطمئنم نمی شناسمش. حالا مگه چی شده؟

- هیچی! ... هیچی! همین الان بخش فارسی RFI رو گوش می کردم. رادیو گفت: "محمد حسین بهرامیان امروز به زندگی خود خاتمه داد"... حالا واقعاً مطمئنی که نمی شناختیش؟

 

 

به منظور بزرگداشت خاطرهء مجسمه ساز هنرمند، محمدحسین بهرامیان، مجلس یادبودی در پاریس برگزار خواهد شد.

زمان: یکشنبه 26 فوریه، از ساعت 19 تا 21

  rue Oudinot - 75007 – Paris 23
Métro : Duroc ou Vanneau

___________________

http://chachmanbidar.blogspot.com