پنجشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٨٣ – ٢۹ آوريل ٢٠٠۴

قطعنامه پايانی گردهمايی اعتراضی زنان عليه سياست های زن ستيزانه«صداو سيما»

ما امضاء کنندگان اين بيانيه اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد زن ستيزانه صدا و سيما ابراز ميداريم و تا برآورده شدن خواسته هاي زير، به اعتراض خود در اشکال مختلف ادامه خواهيم داد:

۱- متوقف کردن پخش برنامه ها و سريال هايی که با محتوايی زن ستيزانه تهيه مي شود و اقدام جدی جهت انعکاس تصوير واقعی از فعاليتهای زنان از قشرهای گوناگون و در حوزه های مختلف و نيز انعکاس فعاليت های زنان جهان که برای احقاق حقوق انسانی خود تلاش مي کنند.

۲ - تصويب قانونی برای صدا و سيما که در آن مجازات هايی برای تخلفات اين سازمان پيش بينی شده و امکان نظارت قضايی و نيز نظارت مردمی از طريق تشکيل گروهی از نمايندگان سازمان های غيردولتی زنان و ديگر تشکل های مدنی قيد شده باشد. ..

۳ - واگذاری امتياز شبکه های تلويزيونی و راديويی و نيز امکان پخش آزادانه برنامه های راديويی و تلويزيونی از سوی سازمانهای غيردولتی زنان و ديگر نهادهای مدنی.

 

 

تريبون فمينيستی ايران

 

قطعنامه زير که توسط گروهها و افراد امضاکننده آن تهيه شده بود، در انتهای گردهمايی قرائت شد و تابلويی نيز به منظور امضا افراد و گروههای ديگری که با اين قطعنامه موافق هستند در بخشی از سالن گردهمايی گذاشته شده بود که تعداد زيادی امضا بدين وسيله جمع آوری شد. متعقابا ليست کامل امضا کنندگان اين بيانيه اعلام خواهد شد.

انحصاری بودن «صدا و سيما» بايد شکسته شود

 

قطعنامه پايانی گردهمايی اعتراضی زنان عليه سياستهای زنستيزانه«صداو سيما»

 

در شرايطی که انسانها اعم از زن و مرد در سراسر جهان در پرتو اصول شناخته شده حقوق بشر در جهت تغيير شرايط نامناسب موجود به سمت وضعيت بهتری برای زنان و مردان تلاش ميکنند، جای تاسف است که هنوز در ايران افراد و گروههايی که معتقد به تبعيض و نابرابريهای فاحش در حقوق انسانی ميان زن و مرد هستند امکان مييابند از «صدا و سيما» به تبليغ و توجيه نظرات واپسگرای خويش بپردازند و دختران جوان را توسط برنامه های «جذاب» صدا و سيما، ناخودآگاه برای گردن نهادن به نقش فرودست خود و تمکين از وظايف سنتی و غيرخلاق وادارند و پسران جوان را برای ايفای نقش سلطهجويانه آموزش دهند. آموزشهايی با رويکرد زن ستيزانه که اکنون در اکثر برنامه های صدا و سيما چه در شکل سريال و طنز و چه در برنامه های علمی و جدی ارائه مي شود، با واقعيت زندگی اکثر مردم ايران فاصله بسيار دارد اما همين تصاوير غيرواقعی و کليشهای ميتواند تاثيرات منفی خود را در درازمدت بهصورت آسيبهای جدی اجتماعی و فروپاشی روابط انسانی بين افراد خانواده برجای گذارد.

رشد و گسترش فعاليتهای خلاق زنان ايران در حوزههای مختلف در سالهای اخير غيرقابل انکار است و آنان صلاحيت خويش را در حوزههای مختلف به اثبات رساندهاند، اما هنوز تصوير زنان در «صدا و سيما» در مجموع، تصويری منفعل، غيرخلاق و منطبق با کليشههای جنسيتی است و از طريق اين تصويرسازيها، «بستر فرهنگی» برای قوانين نابرابر از جمله چندهمسری بهوجود ميآورد.

اگر در گذشته، زنان به دلايلی نسبت به توهين و تصويرسازيهای غيرواقعی از زندگی خود در صدا و سيما سکوت مي کردند، امروز آموخته اند که مهر سکوت را بشکنند و نه تنها بينندگانی منتقد و فعال باشند، بلکه با نگاهی منتقدانه سياست و مشی تحقير زنان و ستيز با آنان در صداو سيما را نقد، و جامعه را متوجه خطرات اين سياستها کنند.

ما امضاء کنندگان اين بيانيه اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد زن ستيزانه صدا و سيما ابراز ميداريم و تا برآورده شدن خواسته هاي زير، به اعتراض خود در اشکال مختلف ادامه خواهيم داد:

 

۱- متوقف کردن پخش برنامه ها و سريال هايی که با محتوايی زن ستيزانه تهيه مي شود و اقدام جدی جهت انعکاس تصوير واقعی از فعاليتهای زنان از قشرهای گوناگون و در حوزه های مختلف و نيز انعکاس فعاليت های زنان جهان که برای احقاق حقوق انسانی خود تلاش مي کنند.

۲ - تصويب قانونی برای صدا و سيما که در آن مجازات هايی برای تخلفات اين سازمان پيش بينی شده و امکان نظارت قضايی و نيز نظارت مردمی از طريق تشکيل گروهی از نمايندگان سازمان های غيردولتی زنان و ديگر تشکل های مدنی قيد شده باشد.

۳ - واگذاری امتياز شبکه های تلويزيونی و راديويی و نيز امکان پخش آزادانه برنامه های راديويی و تلويزيونی از سوی سازمانهای غيردولتی زنان و ديگر نهادهای مدنی.

 

امضاء کنندگان :

مرکز فرهنگی زنان - انجمن روزنامه نگاران زن ايران - سايت زنان ايران - انجمن مستقل زنان - انجمن زنان نوانديش ايران - مجله زنان - کانون زنان زمان - انجمن هستياانديش - سايت بدجنس - مؤسسه آموزشی و پژوهشی رشديه - مرکز کارورزی سازمان های غيردولتی - کانون نوانديشان جوان جامعه مدنی - مجله فرزانه - سايت هنگامه شهيدی - سايت زنان ايران امروز - انجمن روزنامه نگاران جوان

مرضيه مرتاضی لنگرودی - خديجه مقدم - ژيلا بني يعقوب - فاطمه گوارايی - پرستو دوکوهکی - عزيزدخت شمس - ليلا نجفی - فاطمه نجاتی - سيما افشار - محمدرضا نسب عبداللهی - شهلا انتصاری - شبنم رحمتی - ليلی فرهادپور - پروين اشرفی - نسرين ملکي نيا - سونيا ترکمن - اعظم اکبرزاده - عفت فتاحی - آزاده سجادی - روزبه روزبهانی - مارتيا محمدی - انوشه غفرانی - مريم زمرديان - فاطمه باقرنيا - مرجانه اسکويی - نرگس سادات نجفی - فرج کلامی - سپيده شاکری - بيتا شميرانی - سيميندخت سهی - مريم مرتضايی - سعيد سعيدی - تکتم حجازی - محمد مفيدی - طاهره جلالی - نجمه مهدوی - مهدخت درخشانی - رخشان رازی