شنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۱ -۸ فوريه ۲۰۰۳
اسامی ۴۴۷۸ اعدام شدگان
قتل عام سال ۶۷
در زندان های جمهوری اسلامی
ب . آزاده - ب . آذرکلاه

با تشکر از تمامی دوستان وعزيزانی که باارسال ايميل مارا مورد محبت ولطف خود قرار داده ودر تصحيح وتکميل ليست اعدام شدگان سال ۶۷ما را ياری دادند ، به اطلاع ميرسانيم که ليست جديد بعد از اضافه کردن اسامی ارسالی جديد وهمچنين حذف افرادی که خوشبختانه از قتل عام سال ۶۷ جان سالم بدر برده اند از ۴۴۸۳ نفر به رقم ۴۴۷۸ نفر تقليل يافت . ما هرسال يکبار با دريافت اطلاعات جديد ليست را تصحيح وتکميل نموده آنرا بر روی سايت عصر نو قرار ميدهيم. وما همچنان برای تکميل ليست قتل عام فاجعه ۶۷ به کمک نياز داشته و منتظر ياری شما هستيم . برای تماس می توانيد با آدرس زير با ما مکاتبه کنيد .
iran_a500@yahoo.fr

اسامی به ترتيب الفبا

اسامی فارسی
====================
قسمت اول (مقدمه)
قسمت دوم (الف)
قسمت سوم ( ب _ ث)
قسمت چهارم (ج_ خ)
قسمت پنجم (د _ ز)
قسمت ششم (س _ ض )
قسمت هفتم (ط_ف)
قسمت هشتم (ق_ل)
قسمت نهم (م )
قسمت دهم (ن _ ی)
اسامی انگليسی
====================
مفدمه انگليسی
مفدمه فرانسوی
قسمت اول A
قسمت دوم A-E
قسمت سوم E-G
قسمت چهارم H-J
قسمت پنجم K-M
قسمت ششم N_R
قسمت هفتم R_T
قسمت هشتم V_Z