يکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۴ مه ۲۰۰۳
روز جهانی مطبوعات(۳ مه - ۱۳ارديبهشت)

روز جهانی مطبوعات(۳ مه - ۱۳ارديبهشت)

گزارشی از وضعيت مطبوعات ايران در سالی که گذشت

 

 

هر کس آزاد است هر عقيده ای را به پذيرد و آ نرا به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسيله که بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايی ، اخبار و افکار را تحقيق نمايد و دريافت کند و آنرا انتشار دهد .(اعلاميه جهانی حقوق بشر ماده ۱۹ )

براساس داده های موجود از نحوه برخورد با روزنامه نگاران و دست اندر کاران تهيه مطبوعات ؛ اين واقعيت به چشم می خورد که بعد از ۲ خرداد ۱۳۷۶ روز به روز عمر نشر و اجازه فعاليت مطبوعات در ايران کوتاهتر شده و بنا به گفته خبرنگاران بدون مرز رژيم ايران بزرگترين زندان خبرنگاران در خاورميانه شناخته شده است .

اين خود نشانه برخورد خصمانه مديران و مدبران اين حاکميت با آزادی بيان و انديشه و نقض خشن حقوق بشر درايران می باشد.

گزارش زير بخشی از نحوه برخورد حاکميت با مطبوعات است که توانسته ايم با رجوع به اطلاعات منتشر شده در رسانه های گروهی داخل ايران تهيه و بصورت ماهانه دسته بندی کنيم.

ارديبهشت ۱۳۸۱

۱ ماهنامه کردی " آئينه " به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد. دفتر اين نشريه توسط يک گروه مسلح مورد حمله قرار گرفت و تمامی اسناد و مدارک اين نشريه به غارت رفت.

۲ سعيد افسر خبرنگار روزنامه "ايران" به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۳ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه " مردم سالاری " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۴ روزنامه " بنيان " به مدير مسئولی محسن اشرفی به دستور دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

۵ عيسی سحرخيز مدير مسئول ماهنامه " آفتاب " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۶ تظاهرات چماقداران حزب اللهی در مقابل دفتر روزنامه " آفتاب يزد " .

۷ موسی اميدی عضو تحريريه هفته نامه " نجوا " چاپ ايلام به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۸ سعيد پور عزيزی مدير مسئول روزنامه توقيف شده " بهار " در دادگاه مطبوعات به شش ماه محروميت از مسئوليتهای مطبوعاتی و ۵۰۰ هزار ريال جزای نقدی محکوم شد.

۹ حجت حيدری مدير مسئول هفته نامه " پيام قم " در دادگاه مطبوعات به چهار ماه زندان و شش ماه محروميت از فعاليتهای مطبوعاتی محکوم گرديد.

۱۰ محسن مير دامادی مدير مسئول روزنامه " نوروز " توسط دادگاه مطبوعات به شش ماه و دو روز حبس تعزيری و چهار سال محروميت از انتشار روزنامه محکوم شد.

۱۱ حسين مختاريان مدير مسئول روزنامه " آزاد " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۲ عباس دالوند مدير مسئول هفته نامه " بامداد لرستان " در دادگاه مطبوعات به شش ماه زندان تعزيری و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم گرديد.

۱۳ سيامک پورزند روزنامه نگار ۷۲ ساله به يازده سال زندان محکوم شد.

۱۴ بنفشه سام گيس و محسن شهرناز داره خبرنگاران روزنامه " ايران " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفتند.

خرداد ۱۳۸۱

۱ کريم زرگر مدير مسئول مجله توقيف شده " گزارش فيلم " در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت.

۲ نشريه دانشجويی " جلوه " به مدير مسئولی هادی نعمتی به حکم کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد.

۳ داود الله وردی نيک مدير مسئول نشريه توقيف شده " روزدرآ " چاپ سيستان و بلوچستان در دادگاه مطبوعات به پنج ماه و بيست روز حبس تعزيری و سه ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم گرديد.

۴ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه " توسعه " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۵ افتخار بهمنی مدير مسئول نشريه " آئينه زندگی " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۶ طاهره قاسمی مدير مسئول نشريه " اطلاعات علمی " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۷ مهدی مرجوی مدير مسئول نشريه " هنر هفتم " در دادگاه مطبوعات محاکمه گرديد.

۸ حسين حسين پور مدير مسئول ، امير حاج ابوالحسنی سردبير ، غلامرضا رضايی دبير بخش سياسی ، امير حسين خوشرويی دبير بخش فرهنگی نشريه دانشجويی " شيوا " مورد بازجويی قرار گرفتند.

۹ علی پور طباطبايی مدير مسئول نشريه دانشجويی " طفيلی خيزران " به يکسال و نيم محروميت از ادامه تحصيل محکوم گرديد.

۱۰ وحيد محمدی تبار مدير مسئول نشريه دانشجويی " راه نو " در دادگاه مطبوعات ياسوج مورد بازجويی قرار گرفت.

۱۱ نشريه دانشجويی " خيزش " به حکم کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد.

تير ماه ۱۳۸۱

۱ نشريه دانشجويی " عصر سکوت " به مدير مسئولی طيبه لطفی به دستور کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد.

۲ محمد زاهدی اصل مدير مسئول ماهنامه توقيف شده " پيام امروز " در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت.

۳ ابوالقاسم گلباف مدير مسئول ماهنامه " گزارش " در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت.

۴ قاسم آذينی فر خبرنگار هفته نامه " اميد ايران " به دادگاه انقلاب احضار گرديد.

۵ محمد هادی کريمی مدير مسئول نشريه توقيف شده " سينما جهان " در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت.

۶ رضا منصرف مدير مسئول دو هفته نامه " آوای ماکو " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۷ امين فرج پور روزنامه نگار ، در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۸ داريوش ايمانی آشتيانی ، روزنامه نگار ، در دادگاه مطبوعات به پنج ماه حبس تعزيری و دو و نيم ميليون ريال جزای نقدی محکوم گرديد.

۹ علی بازگير ، روزنامه نگار ، در دادگاه مطبوعات به سه ماه و هفت روز حبس تعزيری و دو ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد.

۱۰ نشريه " مهد ايران " به دستور هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شد.

۱۱ نشريه دانشجويی " دلگشا " به مدير مسئولی فرزاد تامرادی به دستور وزارت علوم برای مدت شش ماه توقيف گرديد.

۱۲ عليرضا فرهمند دبير سرويس بين المللی روزنامه های توقيف شده توس و نشاط ، ايرج جمشيدی سردبير نشريه اقتصاد آسيا ، اسماعيل جمشيدی سردبير نشريه توقيف شده " گردون " و هوشنگ اسدی از نويسندگان مجله گزارش فيلم در اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفتند.

۱۳ محد صفی زاده مدير مسئول روزنامه ابرار به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۴ هفته نامه " فضل " به مدير مسئولی اکبر ميرزا حسينی چاپ اردبيل به دستور اداره کل ارشاد اسلامی استان اردبيل توقيف شد.

۱۵ روزنامه " آزاد " به مدير مسئولی حسين مختاريان به دستور دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

۱۶ مهدی ملکی شجاع مدير مسئول نشريه " آوای کرمانشاه " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۷ محبوبه بچاری صالح مدير مسئول نشريه " صبا " چاپ استان هرمزگان در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۱۸ نوشين محمدی مدير مسئول نشريه " جامعه روز " چاپ کرمانشاه به دادگاه مطبوعات احضار گرديد.

۱۹ محمد حسين ناظری مدير مسئول نشريه " فردوس " به دادگاه مطبوعات احضار گرديد.

۲۰ نشريه دانشجويی " حرف سوم " به مدير مسئولی محمد لطيف نيا به دستور وزارت علوم برای مدت پنج ماه توقيف گرديد.

مرداد ماه ۱۳۸۱

۱ روزنامه " خزر " به مدير مسئولی رضا احمدی سراوانی به حکم دادگاه مطبوعات رشت به مدت يکماه توقيف گرديد.

۲ محمد رضا فرزين مدير مسئول هفته نامه " شهرآرا " در دادگاه مطبوعات مشهد مورد محاکمه قرار گرفت.

۳ پروين اردلان عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، شاهرخ تويسرکانی ، سردبير ماهنامه " دنيای سخن " ، پيام فضلی نژاد ، دبير شورای سياست گذاری مجله " فيلم و هنر " و نوشابه اميری عضو سردبيری نشريه توقيف شده " گزارش فيلم " توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفتند.

۴ روزنامه " آئينه جنوب " به مدير مسئولی محمد دادفر پس از انتشار هفت شماره به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

۵ روزنامه " روز نو " به مدير مسئولی محمد نعيمی پور پيش از انتشار رسمی به حکم دادگاه مطبوعات تعطيل شد.

۶ منصور مظفری مدير مسئول روزنامه " آفتاب يزد " توسط دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۷ مسعود بهنود ، روزنامه نگار ، در دادگاه مطبوعات به ۱۹ ماه حبس تعزيری محکوم شد.

۸ هفته نامه " عارف " به مدير مسئولی مه جبين ابوترابی چاپ قزوين به علت فشارهای قوه قضائيه تعطيل شد.

۹ احمد روستا کهن مدير مسئول نشريه " رايزن " به دادگاه مطبوعات احضار گرديد.

۱۰ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه " ايران " در دادگاه مطبوعات تفهيم اتهام شد.

۱۱ به حکم دادگاه مطبوعات امتياز روزنامه توقيف شده " بامداد نو " به مدير مسئولی ابوالقاسم گلباف لغو گرديد و نامبرده به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

۱۲ مهندس عزت الله سحابی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده " ايران فردا " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۱۳ مرتضی لطفی مدير مسئول روزنامه " کار و کارگر " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۴ غلام حيدر ابراهيم بای سلامی مدير مسئول روزنامه " همبستگی " در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت.

۱۵ مرتضی کاظميان دبير سرويس سياسی روزنامه های توقيف شده " خرداد " و" فتح " توسط دادگاه انقلاب محاکمه شد.

شهريور ۱۳۸۱

۱ احمد زيدآبادی عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران به دادگاه انقلاب احضار شد.

۲ هفته نامه " حديث قزوين " به مدير مسئولی نقی افشاری بدستور دادگاه مطبوعات قزوين توقيف گرديد.

۳ علی محمد مهدوی خرمی مدير مسئول روزنامه توقيف شده " گزارش روز " توسط دادگاه مطبوعات به ۲۸ ماه زندان محکوم گرديد.

۴ هفته نامه " نامه قزوين " به مدير مسئولی علی شهروزی به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

۵ به دستور دادگاه مطبوعات ، توزيع روزنامه " همشهری " در خارج از تهران ممنوع اعلام گرديد.

۶ هفته نامه " وقت " به مدير مسئولی شهرام محمد نيا جنيد به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

۷ روزنامه " گلستان ايران " به مدير مسئولی فروزان آصف نخعی به حکم دادگاه مطبوعات توقيف شد.

۸ مهران تبريزی مدير مسئول نشريه " نويد آذربايجان " در دادگاه مطبوعات اروميه محاکمه شد.

۹ به علت فشارهای غير علنی قوه قضائيه مسئولان روزنامه " ايران " مجبور شدند که از انتشار ضمائم سياسی اين روزنامه خودداری کنند.

مهر۱۳۸۱

۱ محمدرضا خادم شمس مدير مسئول هفته نامه " صدای اروميه " و هادی وقفی عضو هيئت تحريريه اين نشريه در دادگاه مطبوعات اروميه محاکمه شدند.

۲ سيد احمد نبوی مدير مسئول هفته نامه " ندای اصلاحات " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۳ سليم زحمت دوست خياوی مدير مسئول هفته نامه " و راوی " چاپ مشکين شهر به دادگاه مطبوعات اردبيل احضار شد.

۴ امين بزرگيان سردبير روزنامه توقيف شده " گلستان ايران " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۵ فاطمه کمالی احمد سرايی مدير مسئول ماهنامه " جامعه نو " بعنوان متهم به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۶ حيدر پوريان مدير مسئول ماهنامه " اقتصاد ايران " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۷ حميد درخشان مدير مسئول نشريه " ورزش و مردم " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۸ مدير مسئول نشريه " نظام دامپزشک " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۹ عيسی خندان دبير سرويس اجتماعی روزنامه های توقيف شده خرداد و فتح توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت.

آبان ۱۳۸۱

۱ فاطمه کمالی احمد سرايی مدير مسئول ماهنامه " جامعه نو " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۲ محسن حافظی فر مدير مسئول هفته نامه " آوای اردبيل " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۳ مهران تبريزی مدير مسئول هفته نامه " نويد آذربايجان " توسط دادگاه مطبوعات به ۵۰۰ هزار ريال جزای نقدی محکوم شد.

۴ اکبر جعفری مدير مسئول و دارا نجفی سردبير هفته نامه " چشمه " چاپ اردبيل در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفتند.

۵ روزنامه " ولايت قزوين " به مدير مسئولی عبدالعظيم موسوی بدستور دادگاه مطبوعات به مدت يک هفته توقيف گرديد.

۶ فريدون عموزاده خليلی مدير مسئول اسبق روزنامه توقيف شده " آفتاب امروز " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۷ هفته نامه " حديث قزوين " به مدير مسئولی نقی افشاری به حکم دادگاه مطبوعات به هفت ميليون ريال جزای نقدی و پنج ماه محروميت از انتشار محکوم گرديد.

۸ هفته نامه " نامه قزوين " به مدير مسئولی علی شهروزی به حکم دادگاه مطبوعات به سه ميليون ريال جزای نقدی و سه ماه محروميت از انتشار محکوم شد.

۹ بدستور دادگستری استان کردستان از پخش ويژه نامه های روزنامه های ايران و حيات نو برای استان کردستان جلوگيری به عمل آمد.

۱۰ مديران مسئول روزنامه های توسعه " ايران " ، " اعتماد" و" آفتاب يزد" به دادگاه مطبوعات احضار شدند.

۱۱ ابوالفضل فاتح مدير عامل خبرگزاری " ايسنا " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۱۲ پيام فضلی نژاد روزنامه نگار توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفت.

آذر ۱۳۸۱

۱ امين بزرگيان سردبير نشريه دانشجويی توقيف شده " هومان " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۲ حسين مختاريان مدير مسئول روزنامه توقيف شده " آزاد " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۳ عليرضا فولادی مدير مسئول روزنامه " قم امروز " توسط دادگستری قم به صد روز حبس تعليقی و يک ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم شد.

۴ علی سليمانی روزنامه نگار و عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده " شمس تبريز" دستگير شد.

۵ مهدی خاکی فيروز روزنامه نگار توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دستگير شد.

۶ خانم فرشته قاضی خبرنگار روزنامه " اعتماد " توسط مأموران لباس شخصی و نيروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

۷ سيد احمد نبوی مدير مسئول هفته نامه " ندای اصلاحات " در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۸ نشريه دانشجويی " خيزش " توقيف گرديد.

۹ هفته نامه " مينو " به دستور دادگاه مطبوعات قزوين توقيف شد.

۱۰ مرتضی لطفی مدير مسئول روزنامه " کار و کارگر " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۱ حسين انتظامی مدير مسئول روزنامه " جام جم " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۱۲ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه ايران در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت.

۱۳ هفته نامه " صدای اروميه " به مدير مسئولی محمدرضا خادم شمس از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخطار دريافت نمود.

دی ۱۳۸۱

۱ علی حامد ايمان مدير مسئول نشريه توقيف شده " شمس تبريز " به هفت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزيری محکوم گرديد.

۲ فرهت فرد نيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده " آفتاب امروز " توسط دادگاه مطبوعات به پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی و ده ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد.

۳ محمد کاظم شکوهی راد مدير مسئول روزنامه " گيلان امروز " به دادگستری رشت احضار شد.

۴ اکرم ديداری عضو هيئت تحريريه ضميمه سياسی روزنامه " همشهری " توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد بازجويی قرار گرفت.

۵ حميد قزوينی ، رحمان احمدی ، حسين مسلم ، محسن مصحفی ، سياح رضايی و حامد شمس خبرنگاران و اعضای تحريريه روزنامه توقيف شده " حيات نو " توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد بازجويی های طويل المدت قرار گرفتند.

۶ مهدی عباسی دبير سياسی خبرگزاری " ايرنا " در دادگاه مطبوعات محاکمه گرديد.

۷ عليرضا اشراقی عضو هيئت تحريريه روزنامه " حيات نو " توسط وزارت اطلاعات دستگير و به مدت ۵۳ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.

۸ نشريه دانشجويی " محراب " توقيف گرديد.

۹ نشريه دانشجويی " عصر آگاهی " به مدير مسئولی مصطفی نخعی توقيف گرديد و مدير مسئول آن به دو ترم محروميت از ادامه تحصيل محکوم شد.

۱۰ علی نظری مدير مسئول هفته نامه توقيف شده " ارزش " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۱۱ روزنامه " حيات نو " به مدير مسئولی هادی خامنه ای به دستور دادگاه ويژه روحانيت توقيف گرديد.

۱۲ روزنامه " بهار " به مدير مسئولی سعيد پور عزيزی مجددأ به دستور دادگاه مطبوعات توقيف شد.

۱۳ هفته نامه " تابان " به مدير مسئولی محمد عليخانی چاپ قزوين به حکم دادگاه مطبوعات تعطيل شد.

۱۴ روزنامه توقيف شده " نوروز " به مدير مسئولی محمدرضا خاتمی ، پيش از انتشار مجدد بدستور دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

بهمن ۱۳۸۱

۱ مسعود باستانی سردبير و محرم براتی عضو هيئت تحريريه هفته نامه " ندای اصلاحات " بدستور قاضی پاک بين بازداشت شدند.

۲ مجيد مجدی مدير مسئول هفته نامه " آوای خمين " از سوی شعبه ۷ دادگاه عمومی اراک به دو سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی و هفت ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد.

۳ روزنامه " همشهری " به مدير مسئولی محمد عطريانفر توسط دادگاه مطبوعات به مدت پنج روز توقيف گرديد.

۴ ابراهيم اصغرزاده و غلام حيدر ابراهيم بای سلامی ، مديران مسئول روزنامه " همبستگی " به دادگاه مطبوعات احضار شدند.

۵ مجيد مقدری اميری ، مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده " پژواک " دو ترم از تحصيل محروم گرديد.

۶ نشريه دانشجويی " انديشه " برای مدت سه ماه توقيف گرديد.

۷ يحيی صفی آريان مدير مسئول نشريه دانشجويی " فرياد آزادی " يک ترم از تحصيل محروم شد.

۸ محمدرضا نبيئی مدير مسئول هفته نامه " عندليب " به شعبه ۷ دادگستری ملاير احضار شد.

۹ عباس عبدی عضو هيئت تحريريه روزنامه های سلام ، مشارکت و نوروز به ۸ سال زندان محکوم شد.

اسفند ۱۳۸۱

۱ قدرت علی حشمتيان مدير مسئول نشريه " سردار " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۲ ميترا سهيل رضا مدير مسئول نشريه " راه زندگی " به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۳ ژاله اسکويی مدير مسئول نشريه " پنجشنبه ها " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۴ بدستور وزارت ارشاد از توزيع شماره شش نشريه " نخل " به مدير مسئولی سعيد انصاری در خوزستان جلوگيری شد.

۵ کليه اموال و وسايل هفته نامه " ندای جامعه " چاپ کرمانشاه شبانه مورد سرقت قرار گرفت.

۶ بيژن صف سری سردبير نشريات " صدای عدالت " ، " آزاد " ، ندای ساوه " ، " ندای قومس " ، " سپيده زندگی " ، و " مدبر " دستگير گرديد.

۷ عمادالدين باقی روزنامه نگار که پس از تحمل ۳ سال زندان با قيد وثيقه آزاد گرديد مجددأ به دادگاه انقلاب احضار شد.

۸ بابک هادزاد مدير مسئول نشريه " البرز " در دادگاه مطبوعات محاکمه شد.

۹ محمد عبدی سردبير ماهنامه " هنر هفتم " توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد.

۱۰ بهزاد خورشيدی سردبير ماهنامه " پيرامون " توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد.

۱۱ امير عزتی روزنامه نگار ، عضو شورای نويسندگان ماهنامه " فيلم " توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد.

۱۲ سعيد مستغاثی روزنامه نگار ، همکار نشريات " سينما جهان " و هفته نامه " سينما " توسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير گرديد.

۱۳ اصغر محمدزاده و کاظم برآبادی مسئولين نشريه دانشجويی " فرياد خاک " بدستور دادگستری مشهد دستگير شدند.

۱۴ نرگس محمدی از همکاران نشريه توقيف شده " پيام هاجر " در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعليقی محکوم شد.

فروردين ۱۳۸۲

۱ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه " مردم سالاری " با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات احضار شد .

۲ منصور مظفری مدير مسئول روزنامه " آفتاب يزد " با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات احضار گرديد .

۳ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه " ياس نو " به علت شکايت مدعی العموم در شش مورد به دادگاه مطبوعات احضار شد .

۴ قلی شيخی مدير مسئول و حسين سجادی سردبير روزنامه " توسعه " با شکايت مدعی العموم در دادگاه مطبوعات مورد بازجوئی قرار گرفتند .

۵ حسين جماليزاده مدير مسئول نشريه " اميد کرمان " در شعبه ۴ دادگستری کرمان محاکمه شد . اين نشريه متهم شده است که با چاپ کاريکاتوری در شماره ۲۴ ، دادگاه های فعلی ايران را با دادگاهها ی قرون وسطی در اروپا مقايسه کرده است .

۶ مدير مسئول روزنامه " خبر " با شکايت مدعی العموم به دادگاه مطبوعات احضار شد.

۷ عيسی سحرخيز ، عطاءالله مهاجرانی و فائزه هاشمی رفسنجانی در رابطه با ويژه نامه روزنامه توقيف شده " زن " به دادگاه احضار شدند . اين روزنامه در فروردين ۱۳۷۸ توقيف گرديد .

۸ شقايق ابوفاضلی خبرنگار هفته نامه های " سينما " و " سينما جهان " توسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد .

۹ معصومه علی نژاد خبرنگار پارلمانی روزنامه " همبستگی " به علت درج مطلبی تحت عنوان " لباس شخصی ها در خدمت پالايش نظام " و افشای رابطه لباس شخصی ها با سپاه پاسداران و بسيج به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی در شعبه ۱۴۱۰ محاکمه شد . شاکی اين پرونده ستاد کل نيروهای مسلح می باشد .

۱۰ احمد زيد آبادی عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران که توسط شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات به ۱۳ ماه حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود روانه زندان اوين گرديد .

۱۱ سيامک پورزند روزنامه نگار ۷۳ ساله مجددا توسط نيروهای امنيتی به زندان منتقل گرديد .

۱۲ پيام فضلی نژاد نويسنده و روزنامه نگاری که در رابطه با پيگيری اخبار مربوط به دستگيری خبرنگاران سينمائی فعال بود ، در تهران توسط افراد به اصطلاح ناشناس مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت . اين افراد پس از به سرقت بردن وسائل شخصی نامبرده از داخل اتومبيل يک پيغام با مضمون " اين نشانه اوليه است " از خود برجای گذاشتند .

۱۳ سينا مطلبی عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ، که مسئوليت وبلاگ " روزنامه " را به عهده دارد توسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد .

همچنانکه مشاهده ميشود در ۱۲ ماه گذشته ۱۵۴ مورد تعرض به حقوق مطبوعات شده يعنی بطور متوسط ماهی ۱۳ مورد نقض حقوق گزارش شده است . اين آمار و ارقام که تصوير بخشی از تعرض مستمر و برنامه ريزی شده به آزادی مطبوعات ميباشد از طرف دستگاه حاکم ، تعبير نشأت گرفته از همان شيوههای تلقی ناهنجار از وقايع يک جامعهی عادی است (رجوع کنيد به مصاحبه سخنگوی قوهی قضاييه که در آن ميگويد : چيزی به اسم «روزنامهنگاران زندانی» با اين داعيه که روزنامهنگاران را در زندان و بند کنند وجود ندارد، اين نشأت گرفته از همان شيوههای تلقی ناهنجار از وقايع يک جامعهی عادی است- ايسنا ۲ مه۲۰۰۳).

با کوشش پيگير و هماهنگ برای آزادی مطبوعات در ايران تلاش کنيم

 

گزارش فوق توسط فعالين حقوق بشردر خارج از کشور به شرح زير تهيه شده است

انجمن دفاع از حقوق بشر درايران- مونترآل- کانادا

info@addhi.com

www.addhi.com

مرکز انديشه و گفتگو و حقوق بشربرای ايران- تورنتو- کانادا

urat۸۱@yahoo.ca

کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد

defakomite@yahoo.se

www.komitedefa.org