دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ – ۱۶ فوريه ٢٠٠۴

کارزار دفاع از انصافعلی هدايت

گفتگوی دويچه وله

 با خانم ويکتوريا آزاد و آقايان حسن شريعتمداری و وهاب انصاری از اعضای کميته دفاع از انصافعلی هدايت،

 

گفت و گو: مهيندخت مصباح

 

روز جمعه ۲۴ بهمن ماه کميته دفاع از انصافعلی هدايت، خبرنگار مستقل و آزاد با انتشار بيانيه ای در سايت های اينترتنی اعلام موجوديت کرد. اعضای اين کميته هفت نفره از کشورهای اروپايی و آمريکا در صدد به راه انداختن کارزاری وسيع جهت جلب افکار عمومی به منظور دفاع از آزادی هدايت هستند. دويچه وله با خانم ويکتوريا آزاد و آقايان حسن شريعتمداری و وهاب انصاری از اعضای اين کميته گفتگوی راديويی انجام داد.

 

خانم ويکتوريا آزاد- استکهلم/ سوئد

 

دويچه وله: خانم آزاد چطور شد که به فکر تشکيل کميته ای از انصافعلی هدايت افتاديد آنهم در حاليکه بيش از يکماه از دستگيری ايشان ميگذرد؟

ويکتوريا آزاد: در واقع ما يکسری اقدامات پراکنده از همان روزی که اين اتفاق افتادانجام داديم . بعد فکر کرديم برای اينکه بتوانيم بهتر و با نيروی گسترده تری عمل کنيم اين کميته را تشکيل بدهيم. به دليل اين که برای مثال خود من در سوئد، دوستانی در دانمارک، در آمريکا و کشورهای ديگر اقدام های مشابهی انجام داده بوديم و در همين رابطه همديگر را پيدا کرديم و ديديم بهتر است کميته هماهنگ کننده ای تشکيل بدهيم. از جمله اقدام هايی من از همان ابتدا وقتی از همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران برگشتم، انجام دادم، تماس با سازمان عفو بين الملل بود و طرح اين مسئله که ايشان فقط يک خبرنگار هستند و هيچ ارتباط خاص تشکيلاتی يا سياسی با اتحاد جمهوری خواهان نداشته اند و بالطبع به خاطرشغلی که دارند، ميتوانند برای تهيه خبر هرکجای دنيا سفر کنند و به هر مجمعی وارد شوند. از اينرو من اين مسئله را با آنها مطرح کردم که بعد از آن عفو بين المللی يک عريضه نوشت و از همين طريق امضاهای زيادی جمع شد برای آزادی ايشان.

 

دويچه وله: بازتاب اين کارزار دفاعی که از آقای هدايت به راه انداخته ايد در مجامع بين المللی تا کنون چه بوده است؟

ويکتوريا آزاد: انعکاس آن تا کنون درسازمان عفو بين الملل وسيع بوده و فراخوان آنها در تمام جهان دردسترس قرار گرفته و فقط محدود به جامعه ايرانی نبوده. در ارتباط با پارلمان سوئد من نامه های مکرری فرستادم و يک نامه هم اخيرا به وزير امور خارجه سوئد ارسال کردم و منتظرم ببينم چه اقدامی ميخواهند انجام دهند. دوستان ما در آلمان مصاحبه ها و ديدارهايی با نمايندگان پارلمان در ارتباط باآقای هدايت داشته اند و ازآنها تقاضا کرده اند تا برای آزادی هدايت عمل شود. بعد دوست ديگری داريم که در دانمارک با نمايندگان پارلمانی شورای اتحاديه اروپا ديدار داشته است ، فکر ميکنم اقداماتی که صورت گرفته انعکاس خيل خوبی داشته، فقط اينجا مسئله اين است که تا چه حد قوه قضاييه حاضر است به اين صداها گوش بدهد .

 

دويچه وله: انتظار داريد فراخوانی که شما در بيانيه تان به سازمانها، احزاب و شخصيت های داخل ايران داده اد با چه حمايتی مواجه شود؟

ويکتوريا آزاد: ما آرزو ميکنيم که با حمايت گسترده ای مواجه شود و بتوان از طريق اين فشار ها آزادی انصافعلی هدايت را ديد. ضمنا اقدام ديگری که صورت گرفت اين بود که ما خواهان آزادی فوری ايشان شديم و نامه ای را در سايت " ايران امروز" به معرض ديدگذاشتيم که ۷۰۰ امضاء جمع کرد. متن اين نوشته در حال ترجمه به چند زبان ديگر است و ما ميخواهيم آن را مراجع ذيصلاح بفرستيم. آرزو ميکنيم که اين اقدامات کمک کند به اين که ايشان آزاد شود و کسانی که آقای هدايت را بازداشت کرده اند، دست بردارند از اين فشارهايی که به شدت با ميثاق های حقوق بشر مغايرت دارند.

 

دويچه وله: آيا توانسته ايد اطلاعاتی در مورد وضعيت کنونی آقای هدايت و خانواده اش با تماس مستقيم کسب کنيد؟

ويکتوريا آزاد: واله، گويا خانواده ايشان مشکل دارند. ميترسند اگر تلفن شود، صحبت کنند. دوستی اخيرا با دختر ايشان کمی صحبت کرده بود. جز يک ديدار که با حضور وکيل اش با خانواده کرده، ديگر ملاقاتی نداشته ولی زمزمه هايی شنيده ميشود که ممکن است ايشان را آزاد کنند. نميدانم تا چه حد اين ميتواند صحت داشته باشد.

 

آقای حسن شريعتمداری - هامبورگ/ آلمان

 

دويچه وله: آقای شريعتمداری چه شد که پس از يکماه که از دستگيری انصافعلی هدايت ميگذرد، به فکر تشکيل کميته دفاع از او افتاديد؟

حسن شريعتمداری: اولا که ما ديديم نيروهای سياسی داخل ايران و اصلاح طلبان و ديگران، بيشتر نسبت به زندانيان سياسی طيف خود حساس هستند و مخحصوصا شهرستانی ها و کسانی که صدايشان به بيرون از دايره خودشان نميرسد از اين حمايت محرومند، يک ماهی گذشت و آن حساسيت لازم برای دفاع از انصافعلی هدايت به وجود نيامد. ثانيا محاکمه ايشان نزديک است و ما حس ميکنيم اين طيف امينتی آذربايجان که قبلا هم ايشان را مورد ضرب و شتم قرار داده و در چند مورد دستگير کرده بودند، منتظر بهانه و تسويه حساب با ايشان بوده اند و حضور وی به عنوان مخبر در جمع اتحاد جمهوری خواهان ايران با وجوديکه هيچ رابطه خاصی با اين جمع نداشت و تنها بعنوان روزنامه نگار مستقل در آن شرکت کرده بود، ميتواند بهانه خوبی برای تسويه حساب های گذشته باشد. بنابراين به فکر افتاديم کميته ای مستقل که هيچيک از اعضای آن رابطه خاصی با آقای انصافعلی هدايت ندارند و تنها به خاطر پشتيبانی از يک خبرنگار آزاد و شجاع و خواهان استقلال و دمکراسی ايران مايلنداز او دفاع کنند، تشکيل دهيم.

 

دويچه وله: به نظرميرسد که فراخوان شما روی سخنش بيشتر با مجامع بين المللی باشد. شما اقدامی در جهت جلب حمايت سازمانها و شخصيت های داخلی نکرده ايد؟ به ويژه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ؟

حسن شريعتمداری: ما با انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تماس گرفتيم. آنها استدلال کاملاسطحی ای دارند مبنی بر اينکه ايشان عضو اين انجمن نيست و بنابراين آنها از لحاظ قوانين داخلی خود نميتوانند از او مستقيما دفاع کنند. در حاليکه اسم انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نشان ميدهد که شرط دفاع از خبرنگاران و مطبوعات نبايد مشروط به عضويت آنها در چنين نهادی باشد و ما اين استدلال را نمی توانيم بپذيريم. با ديگران هم تماس گرفتيم. در حد بسيار غير شفاف، اقداماتی انجام شده اما ما منتظر اقدام های بيشتری بوديم که نشد. بهمين دليل تنها راه را استمداد از نيروهای بين المللی ديديمو اميدواريم از اين طريق به نتيجه برسيم.

 

دويچه وله: ميتوانيد شمه ای کوتاه از تماس ها و واکنش ها در رابطه با کارزار دفاع از انصافعلی هدايت بر شمريد؟

حسن شريعتمداری: بله. مابا خبرنگاران بدون مرز، وکلای بدون مرز، عفو بين الملل و دو سه ارگان و سازمان بين المللی ديگر تماس گرفتيم. همه آنها بيانيه هايی دادند مبنی بر دفاع از حقوق انسانی آقای هدايت و حقوق صنفی و خبرنگاری او و خواسته اند اين محاکمه که اصولا قانونی نيست برگزار نشود و اگر هم برگزار شد عادلانه و بر اساس قوانين شناخته شده بين الملل باشد. ما همچنان در صدد هستيم اين قضيه را ازطرف پارلمان های اروپا هم مطرح کنيم و بخواهيم از اودفاع کنند.

 

دويچه وله: آيا اين نامه ها و دعوت ها تاکنون تاثير و پاسخی هم به همراه داشته است؟

حسن شريعتمداری: نخير. فقط به ايشان دو ملاقات با خانواده اش دادند. اين دو ملاقات حتی نصف زمان لازم را که توافق کرده بودند، در بر گرفته و بعلاوه همراه با مراقب هم بوده و او نتوانسته با اعضای خانواده اش به راحتی صحبت کند.

در حقيقت اتهاماتی که به ايشان وارد کرده اند بسيار سنگين است و هيچ ربطی به کاری که ايشان کرده ندارد. ايشان در يک جلسه بين المللی ، علنی و شفاف که از طريق اينترنت پخش ميشده، بعنوان مخبر شرکت کرده ووظيفه اش گزارش دهی بوده، نه عضو اين تشکيلات بوده و نه ارتباطی با آن داشته ولی جرم هايی که متوجه ايشان است در حقيقت تبانی با ضد انقلاب، توهين به رهبری و به خطر انداختن امنيت ملی است که هيچکدام مصداق عملی نيست که وی انجام داده و معلوم ميشود که اين صرفا يک پرونده سازی است برای اينکه صدای خبرنگاران آزاد و شجاع را چنانکه قبلا خاموش کرده اند. باز هم بيشتر خاموش کنند

البته ايشان وکلايی دارد ولی نميدانم بدون مساعدت بين المللی، صرفا از طريق قانونی خواهند توانست از ايشان دفاع کنند يا نه.

 

آقای وهاب انصاری - کلن/ آلمان

 

دويچه وله: آقای انصاری برنامه های شما برای بين المللی کردن از کارزار دفاع از انصافعلی هدايت چيست؟

وهاب انصاری: همانطور که ميدانيد چند هفته قبل آقای هدايت را پس از بازگشت از کنگره اتحاد جمهوريخواهان در برلين دستگير کرده اند. ما عده ای از دوستان و علاقمندان آقای هدايت يک کميته برای آزادی اوتشکيل داديم و کاری که تا کنون کرده ايم اين بوده که به تمامی سازمانهای بين المللی حقوق بشر مثل امنستی مراجه کرده و وضعيت را شرح داديم، در اينمدت فراخوانی داديم برای جمع آوری امضاء در دفاع از انصافعلی هدايت که بيش از ۷۰۰ نفر آن را امضا کردند. حدود پانزده شانزده سازمان دمکراتيک ازآقای هدايت دفاع کرده اند. ما ميخواهيم اين امضاها را در اسرع وقت به زبان انگليسی ز ساير زبانها زنده ترجمه کنيم و برای سازمانهای بين المللی حقوق بشر و پارلمانهای دولتهای اروپايی بفرستيم تا اين کارزار را وسيعتر کنيم.

 

دويچه وله: آيا دوستان آقای هدايت خبر جديدی از وضع او دارند؟

وهاب انصاری: روز سه شنبه شب به هدايت ملاقات حضوری با خانواده اش داده اند. تحت نظر و با مامور. آن هم به مدت ۲ ساعت و نيم که قرار بوده پنج ساعت باشد.

 

دويچه وله: اميدوار هستيد چه حمايتی در داخل کشور از سوی نهادها جلب شود؟

وهاب انصاری: ما انتظار داريم آنها برای آزادی يک روزنامه نگار مستقل فعاليت کنند. به ويژه مطبوعات و رسانه های اصلاح طلب که ادعای دفاع از آزاديهای بيشتر را دارند، از ايشان به عنوان يک آزاديخواه، يک روزنامه نگار مستقل دفاع کنند. متاسفانه در اين مدت به ويژه رسانه های داخلی کاملا سکوت کرده اند. برای ما عجيب است که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ساکت مانده و مطبوعات داخلی حتی خبر دستگيری ايشان را منعکس نکرده اند. عجيب است که اينها چرا آزادی را نه برای همه، بلکه برای کسانی ميخواهند که رابطه نزديکتری با آنها دارند. متاسفانه در اين عرصه هم، اصلاح طلبان حکومتی، خودی و غير خودی ميکنند و کاری به سرنوشت کسانی که از لحاظ سياسی با آنها نزديک نيستند، ندارند.