پنجشنبه ۲ بهمن ١٣٨٢ – ۲۲ ژانويه ٢٠٠۴

بيانيه انجمن قلم ايران در تبعيد

 در اعتراض به دستگيری انصافعلی هدايت

يکی از ارزشمندترين نتايج تجربيات مبارزه با جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق انسانی است، فرای تعلقات گروهی و اعتقادی کسانی که در راه مبارزه برای دمکراسی حقوقشان توسط قدرت پايمال می شود. دفاع از آزادی بيان و انديشه مرز نمی شناسد و نسبی هم نيست. در نتيجه ما خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی اهل قلم، از جمله آقای انصافعلی هدايت، از زندان های مخوف جمهوری اسلامی هستيم.

 

بيانيه در دفاع از اهل قلم در ايران

۲۰ ژانويه ۲۰۰۴

با تنگ شدن وقت و نزديکی روز رد نهايی جمهوری اسلامی در پای صندوق های رای، همه ی نيروهای فشار و اعمال خشونت جمهوری اسارت نيز بسيج شده اند تا امکان نشت هر گونه خبر در باره ی اپوزيسيون واقعی و خارج از دايره ی قدرت را در نطفه خفه کنند. اين رفتاری ست مداوم که در تناوب هايی وابسته به روحيه ی مقاومت حدت و شدت می يايد. يکی از آخرين اوج های اعمال خشونت بی پرده به اهل قلم در جريان جنبش دانشجويی بود.

يکی از خبرنگارانی که به موازات خانم زيبا کاظمی، در حين تهيه ی گزارش از تظاهرات دانشجويان و مردم در تبريز، بازداشت و شکنجه شده بود، اما توانست با شهامت از جنايات وزارت اطلاعات گزارش بدهد، انصافعلی هدايت است که در حال حاضر نيز بلافاصله بعد از بازگشتن از آلمان بازداشت شده است.

شايد يکی از ارزشمندترين نتايج تجربيات مبارزه با جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق انسانی است، فرای تعلقات گروهی و اعتقادی کسانی که در راه مبارزه برای دمکراسی حقوقشان توسط قدرت پايمال می شود. دفاع از آزادی بيان و انديشه مرز نمی شناسد و نسبی هم نيست. در نتيجه ما خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی اهل قلم، از جمله آقای انصافعلی هدايت، از زندان های مخوف جمهوری اسلامی هستيم.

آزادی بی حصر و استثناء بيان و انديشه حق انسان است و دفاع از اين حق تنها وظيفه ی اصلی انجمن قلم.

هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد