سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۲ - ۱۸ نوامبر ۲۰۰

اتحاديه ملی دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

« کوروش صحتی را آزاد کنيد »

 

 

ما زنده به آنيم که آرام نگيريم موجيم که آسودگی ما عدم ماست

هموطنان ،

اين سخنانی بود که کوروش صحتی دائم آن را برای دوستان خود به زبان می آورد . اکنون کوروش صحتی ، دانشجوی رشته کشاورزی و عضو جبهه متحد دانشجوئی با داشتن ۶ سال حکم تعزير در بدترين شرايط زندان به سر می برد .

اندرزگاه هفت زندان قصر . بندی که جايگاه محکومين شرور و معتادين است . بندی که به فراخور حالش چرخه داد و ستد مواد مخدر ، به آزادی خارج از زندان است . و بالاخره مأمن محکومينی که در فقر بدتر از مرگ روزگار می گذرانند .

هموطنان ، جيره غذائی بسيار کم ، رفتار مغرضانه مسئولين زندان و نبود بهداشت کافی آن هم در پشت ميله های زندان ، عقوبتی گران برای فردی است که منافع شخصی خود را به منافع ملی گره داده و اعتقاد به تجلی آزادی دارد .

آيا اعتقاد داشتن به آزادی مطبوعات ، آزادی افکار دينی و غير دينی ، حق دادرسی با حضور هيأت منصفه و مصونيت از تفتيش ، مستحق صادر کردن حکمی شش ساله است ؟!!

آيا فعاليت با يک تشکل دانشجوئی مستقل از حاکميت محق اخراج از دانشگاه وپايمال کردن حقوق اجتماعی آنان است ؟!

مع الوصف نتيجه ای که از اين پرسشها وصدها پرسش ديگر عايد می گردد توليد شک و بی اعتمادی بيشتر به دستگاه قضائی و تماميت نظام است ، چراکه در چند سال گذشته قراين بسيار محکمتری به دست آمده است که نشاندهنده عدم صلاحيت به کار بردن قدرت و همنوائی قوه قضائيه با تسلط قهری است . در انتها اتحاديه ملی دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران ، اقدامات قوه قضائيه را قسمتی سر هم بندی شده و بی پيرايه از حرکات يک نظام استبدادی می داند و سريعا خواستار آزادی بی قيد شرط تمامی دانشجويان دربند از جمله کوروش صحتی است .

 

اتحاديه ملی دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

متشکل از : کميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسی

سازمان دانشجويان روشنفکر ايران .