بيانيه شورای تهران تحکيم وحدت

 در مورد توقيف روزنامه گلستان

 

شورای عمومی تهران دفتر تحکيم وحدت بيانيه ای در مورد توقيف روزنامه گلستان منتشر کرد.

به گزارش ايسنا در اين بيانيه گفته شده است: آگاهی، دانش و اطلاعات، منشاء تحولات زيادی در جوامع مختلف شده​اند و طبيعی است که بر انسانهای آگاه مستبدانه نمی​توان حکومت کرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: از همين روست که در سراسر جهان، مخالفان آزادی و مردم​سالاری دشمن شماره يک آگاهی و اطلاعات رسانه​های جمعی که نقش آگاهی بخشی در جامعه را ايفا می​کنند، هستند. ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست، در ايران نيز سانسور همراه چاپ و نشر وارد شد، سالهای زيادی در کشور ما فقط آنچه حاکمان اراده می​کردند منتشر و آنچه که نمی​خواستند به تيغ سانسور سپرده می​شده است.

در ادامه​ی اين بيانيه ابراز عقيده شده است: هر چند که آزادی يکی از سه پايه​ی اصلی انقلاب بهمن ۵۷ بود اما رويه​ی برخورد با آزاديهای اجتماعی و سياسی همچنان ادامه دارد، در سه سال گذشته بيش از ۸۰ نشريه​ی پر مخاطب که زبان گويای افکار عمومی بوده​اند، تعطيل شده​اند و اين رويه همچنان ادامه دارد؛ تعطيلی روزنامه​ی گلستان که بدنه​ی آن به تمامی از دانشجويان و جوانان تشکيل شده بود نيز علاوه بر تعطيلی يک نشريه (بدون هيچ ​گونه دادگاهی و قانونی) مصداق روشن ناديده گرفتن نسل جوان و برخورد بانخبگان اين نسل است.

صادرکنندگان بيانيه افزوده​اند: کشورمان ايران در طول تاريخ خودش مظهر و مهد تعهد و تفکر و فرهنگ بوده است، زيبنده نيست که به دليل برخی عملکردهای نابخردانه ما را در افکار بين​المللی دشمن آزادی، آگاهی و مطبوعات به شمار آورند.

شورای تهران دفتر تحکيم وحدت ضمن تاکيد بر مواضع گذشته​ی خود تعطيلی مطبوعات و برخوردهای حذفی در عرصه​ی تفکر و فرهنگ و به ويژه تعطيلی روزنامه​ی گلستان ايران را محکوم کرده و اظهار کرده است: معتقديم که اين شيوه​های نخ نما نشده در دنيای انفجار اطلاعات تنها و تنها به افزايش فاصله​ی حاکميت و مردم منجر می​شود و به ويژه با توجه به شرايط حساس منطقه می​تواند به شدت به امنيت و منافع ملی ما لطمه بزند.