هفت سال زندان برای طرح اختياری بودن حجاب زنان

 

 

صادق صبا - بی بی سی

يک دادگاه مذهبی در ايران حجت الاسلام حسن يوسفی اشکوری، از روحانيون منتقد، را به هفت سال زندان محکوم کرده است.

اتهام اصلی آقای يوسفی اشکوری در اين دادگاه مخالفت وی با حکم اجباری حجاب برای زنان عنوان شده است.

آقای يوسفی اشکوری يکی از روحانيون آزاد انديشی است که در سال های اخير به همراه گروه ديگری از همفکرانش بعضی از برداشت های سنتی از اسلام را زير سوال برده اند.

آقای اشکوری معتقد است که همه احکامی که در قرآن آمده برای ابد معتبر نيست و بنابراين بايد طبق نيازهای زمان تغيير يابند.

او به خصوص تاکيد می کند که بخشی از اصول اسلام که او از آنها به عنوان احکام اجتماعی اسلام نام می برد صرفا برای دوره پيامبر اسلام و برای جامعه عربستان آن زمان معتبر بود و امروز می توان آنها را تغيير داد.

از نظر آقای اشکوری حجاب زنان يک نمونه بارز احکامی است که زمانی معتبر بوده و در دنيای امروز بايد با ديد جديدتری به آن نگاه کرد. او معتقد است که حجاب جزء ضروريات اسلام نيست و پيامبر اسلام آن را تاسيس نکرده است.

حجت الاسلام اشکوری می گويد که حجاب در جامعه عربستان در موقع ظهور پيامبر اسلام وجود داشته و حضرت محمد صرفا آن را به عنوان يک رسم اجتماعی آن زمان تاييد کرد.

او معتقد است که اگر حضرت محمد برای نمونه در يونان به پيامبری رسيده بود شايد چيزی به نام حجاب زنان در اسلام وجود نمی داشت زيرا که در جامعه يونان آن دوره زنان حجاب نداشتند.

اين تفسير جديد از احکام اسلام خشم روحانيون محافظه کار ايران را برانگيخت. طبق برداشتهای سنتی از اسلام قرآن کلام مستقيم خداست و بنابراين برای همه زمان ها و همه مکان ها معتبر است و بايد بدون هيچ تغييری به اجرا درآيد.

محافظه کاران حاکم در ايران از يکی ديگر از نظرات حجت الاسلام اشکوری نيز شديدا نگران اند. او يکی از اولين روحانيون فعال در امور سياسی است که صريحا خواستار جدايی دين از دولت شده است.

مقامات ايران از رشد پديده سکولاريسم يا دنيا مداری در کشور به خصوص در بين بعضی از روحانيون نو انديش و روشنفکران دينی به هراس افتاده اند.

بنابراين حکم هفت سال زندان برای آقای اشکوری نه تنها مجازاتی است برای شخص او به جهت نشان دادن تهور در بيان آشکار نظراتش بلکه پيامی نيز به نوانديشان ديگر دينی است که اگر تفسير رسمی از دين را نپذيرند با آنان شديدا برخورد خواهد شد.

البته آقای اشکوری در محاکمه اولش در دادگاه ويژه روحانيت در حدود يک سال و نيم پيش به اتهام ارتداد، محاربه با خدا و افساد فی الارض به مجازات مرگ محکوم شد.

ولی از آنجايی که آقای اشکوری يک روحانی و مسلمان معتقد است، حکم ارتداد عليه او خشم بسياری از روحانيون بلند پايه و محمد خاتمی ، رييس جمهوری ايران، را برانگيخت.

ظاهرا به همين دليل و همچنين تحت فشار های بين المللی دادگاه روحانيت بعدا عقب نشينی کرد و حکم اعدام عليه او لغو شد.

ولی از نظر دوستان آقای يوسفی اشکوری حکم هفت سال زندان نيز برای او توجيه ناپذير و ناعادلانه است.

همفکران حجت الاسلام اشکوری می گويند که او صرفا برداشت متفاوتی از اسلام ارائه داده ومجازات کردن او صرفا به دليل بيان نظراتش بر خلاف اصول مسلم حق آزادی بيان و منشور جهانی حقوق بشر است.