جمعه ۴ بهمن ۱۳۸۱- ۲۴ ژانويه ۲۰۰۳
توضيحی بر بخشی از کتاب ِ حسن ماسالی

توضيحی بر بخشی از کتاب ِ حسن ماسالی

( درمورد ِ " فدائیان " ، " وحدت " و " عصرعمل " )

محمد ایل بیگی

آقای ِ ماسالی در بخش ِ « مناسبات ِ سازمان ِ چريکهای ِ فدائی ِ خلق ِ ايران و گروه ِ " اتحاد کمونيستی " » ( در کتابشان بانام ِ " سير تحول ِ جنبش ِ چپ ِ ايران و عوامل ِ بحران ِ مداوم ِ آن "  ، از جمله در صفحهء 40 آورده اند :

            [...] اين گروه [ اتحاد ِ کمونيستی ] آثار ِ متعددی از ادبيات ِ مارکسيستی و ديدگاههای ِ انقلابيون و سازمانهای ِ چريکی دنيا ، مثل ِ " توپاماروها " ، " ماريگلا " ، " چه گوارا " ، " مير" ( از شيلی ) را ترجمه کرده ، نشر ميدادند . پس ار مدتی ، مجله ای بنام ِ " عصر عمل " نيز در پاريس انتشار دادند که در آن ، ديدگاه ها و سياست های ِ چريکی را منعکس می کردند واز مبارزهء مسلخانه حمايت به عمل می آوردند [...]


  فريدون ايل بيگی

توضيحا بگويم که مترجم ِ تمام ِ کتابها و نوشته های ِ نامبرده شده در بالا فريدون ِ ايل بيگی بود . و اما در مورد ِ " عصر ِ عمل " ، تا آنجا که من ميدانم و از ديگران شنبده ام :
در زمانی که گروه ِ اتحاد کمونيستی و فدائيان در ارتباط بودند ، فريدون ( با نام ِ مستعار
بهرام ) ، " خ ... " ( با نامِ مستعارِ حميد ) و محمد حرمتی پور ( با نام ِ مستعار ِ مسعود ) تصميم می گيرند که نشريه ای برای کمک به مبارزات ِ مسلحانه درايران منتشر کنند و تجربيات ِ مبارزاتی ديگر نقاط ِ جهان را در اختيار ِ مبارزان داخل بگذارند . 7 شماره تا بهار ِ55 درآمد .

               

اگرجه تصميم گيرنده اين سه تن بودند ، اما تمام ِ بار ِ نشريه بر دوش ِ فريدون بود : بيش ار نود درصد ِ نوشته ها و ترجمه های نشريه از اوست ( با نامهای ِ مستعار ِ :
انوشه ، دهقان بهروزی ، بهرام ، سيامک آزاده ، کيوان ، بهروزی ، آذر مبشر ، بهرامی , د. بهروزی ، شمسی مقدم نژاد  و ...) و تمام ِ کارهای ِ فنی ( از تايپ و تميزکردن صفحات گرفته تا صفحه بندی وتيتر گذاری – با امکانات ِ وافعا ناچيز آنزمان ) برعهدهء او بود . و چاپ ِ نشريه در چاپخانهء مخفی " خ.ک. " صورت می گرفت .
وهيچ کس هم نيست ترديدی در اين مورد داشته باشد . از جمله ،
خانم اشرف دهقانی در ايميل و  نمابری  به من ، به تاريخ ِ 20 آپريل 2002 ، از جمله می نويسند :

 با دريافت " ايميلی " که در تاريخ 17 آپريل فرستاده ايد ، از مرگ فريدون ايل بيگی ( بهرام ) مطلع شدم که مايه تاسفم گشت . همانطور که نوشته ايد، من در يک دوره  درمدتی که در پاريس بودم و او بکار انتشار" عصر عمل " مشغول بود ، با وی تماس داشتم . انتشار اين نشريه که با تلاشهای بيدريغ فريدون ممکن ميگشت ، تاثير بسزائی در ارتفاء آگاهی جوانان و روشنفکران خارج از کشور در رابطه با مسايل جنبش انقلابی در سراسر جهان و بخصوص جنبش مسلخانه در ايران ايفا مينمود . [... ] تلاشهای مبارزاتی فريدون در انتشار عصر عمل ، هيچگاه از ياد رفتنی نيست . اين تلاشها  جزئی از تلاشهای عظيمی ست که در جهت پيشبرد جنبش انقلابی توده های تحت ستم ما صورت گرفته و به اين اعتبار در تاريخ اين جنبش ثبت شده اند . من شخصا برای اين تاريخ و برای اين تلاشها ارزش قائلم . [...]